RO    EN    DE    
 
ArmenianAsirianBizantinGregorianIulianPersian
Calendar 6771 Calendar Asirian anul 6772 Calendar 6773
2022-2023
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Issēn1Lu21.03.2022
Ūm Šitta2Ma22.03.2022
Ūm Šalāši3Mi23.03.2022
Ūm Erbe4Jo24.03.2022
Ūm Ḫamiš5Vi25.03.2022
Ūm Šešše6Sa26.03.2022
Ūm Sēbe7Du27.03.2022
Ūm Issēn8Lu28.03.2022
Ūm Šitta9Ma29.03.2022
Ūm Šalāši10Mi30.03.2022
Ūm Erbe11Jo31.03.2022
Ūm Ḫamiš12Vi01.04.2022
Ūm Šešše13Sa02.04.2022
Ūm Sēbe14Du03.04.2022
Ūm Issēn15Lu04.04.2022
Ūm Šitta16Ma05.04.2022
Ūm Šalāši17Mi06.04.2022
Ūm Erbe18Jo07.04.2022
Ūm Ḫamiš19Vi08.04.2022
Ūm Šešše20Sa09.04.2022
Ūm Sēbe21Du10.04.2022
Ūm Issēn22Lu11.04.2022
Ūm Šitta23Ma12.04.2022
Ūm Šalāši24Mi13.04.2022
Ūm Erbe25Jo14.04.2022
Ūm Ḫamiš26Vi15.04.2022
Ūm Šešše27Sa16.04.2022
Ūm Sēbe28Du17.04.2022
Ūm Issēn29Lu18.04.2022
Ūm Šitta30Ma19.04.2022
Ūm Šalāši31Mi20.04.2022
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Erbe1Jo21.04.2022
Ūm Ḫamiš2Vi22.04.2022
Ūm Šešše3Sa23.04.2022
Ūm Sēbe4Du24.04.2022
Ūm Issēn5Lu25.04.2022
Ūm Šitta6Ma26.04.2022
Ūm Šalāši7Mi27.04.2022
Ūm Erbe8Jo28.04.2022
Ūm Ḫamiš9Vi29.04.2022
Ūm Šešše10Sa30.04.2022
Ūm Sēbe11Du01.05.2022
Ūm Issēn12Lu02.05.2022
Ūm Šitta13Ma03.05.2022
Ūm Šalāši14Mi04.05.2022
Ūm Erbe15Jo05.05.2022
Ūm Ḫamiš16Vi06.05.2022
Ūm Šešše17Sa07.05.2022
Ūm Sēbe18Du08.05.2022
Ūm Issēn19Lu09.05.2022
Ūm Šitta20Ma10.05.2022
Ūm Šalāši21Mi11.05.2022
Ūm Erbe22Jo12.05.2022
Ūm Ḫamiš23Vi13.05.2022
Ūm Šešše24Sa14.05.2022
Ūm Sēbe25Du15.05.2022
Ūm Issēn26Lu16.05.2022
Ūm Šitta27Ma17.05.2022
Ūm Šalāši28Mi18.05.2022
Ūm Erbe29Jo19.05.2022
Ūm Ḫamiš30Vi20.05.2022
Ūm Šešše31Sa21.05.2022
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Sēbe1Du22.05.2022
Ūm Issēn2Lu23.05.2022
Ūm Šitta3Ma24.05.2022
Ūm Šalāši4Mi25.05.2022
Ūm Erbe5Jo26.05.2022
Ūm Ḫamiš6Vi27.05.2022
Ūm Šešše7Sa28.05.2022
Ūm Sēbe8Du29.05.2022
Ūm Issēn9Lu30.05.2022
Ūm Šitta10Ma31.05.2022
Ūm Šalāši11Mi01.06.2022
Ūm Erbe12Jo02.06.2022
Ūm Ḫamiš13Vi03.06.2022
Ūm Šešše14Sa04.06.2022
Ūm Sēbe15Du05.06.2022
Ūm Issēn16Lu06.06.2022
Ūm Šitta17Ma07.06.2022
Ūm Šalāši18Mi08.06.2022
Ūm Erbe19Jo09.06.2022
Ūm Ḫamiš20Vi10.06.2022
Ūm Šešše21Sa11.06.2022
Ūm Sēbe22Du12.06.2022
Ūm Issēn23Lu13.06.2022
Ūm Šitta24Ma14.06.2022
Ūm Šalāši25Mi15.06.2022
Ūm Erbe26Jo16.06.2022
Ūm Ḫamiš27Vi17.06.2022
Ūm Šešše28Sa18.06.2022
Ūm Sēbe29Du19.06.2022
Ūm Issēn30Lu20.06.2022
Ūm Šitta31Ma21.06.2022
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Šalāši1Mi22.06.2022
Ūm Erbe2Jo23.06.2022
Ūm Ḫamiš3Vi24.06.2022
Ūm Šešše4Sa25.06.2022
Ūm Sēbe5Du26.06.2022
Ūm Issēn6Lu27.06.2022
Ūm Šitta7Ma28.06.2022
Ūm Šalāši8Mi29.06.2022
Ūm Erbe9Jo30.06.2022
Ūm Ḫamiš10Vi01.07.2022
Ūm Šešše11Sa02.07.2022
Ūm Sēbe12Du03.07.2022
Ūm Issēn13Lu04.07.2022
Ūm Šitta14Ma05.07.2022
Ūm Šalāši15Mi06.07.2022
Ūm Erbe16Jo07.07.2022
Ūm Ḫamiš17Vi08.07.2022
Ūm Šešše18Sa09.07.2022
Ūm Sēbe19Du10.07.2022
Ūm Issēn20Lu11.07.2022
Ūm Šitta21Ma12.07.2022
Ūm Šalāši22Mi13.07.2022
Ūm Erbe23Jo14.07.2022
Ūm Ḫamiš24Vi15.07.2022
Ūm Šešše25Sa16.07.2022
Ūm Sēbe26Du17.07.2022
Ūm Issēn27Lu18.07.2022
Ūm Šitta28Ma19.07.2022
Ūm Šalāši29Mi20.07.2022
Ūm Erbe30Jo21.07.2022
Ūm Ḫamiš31Vi22.07.2022
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Šešše1Sa23.07.2022
Ūm Sēbe2Du24.07.2022
Ūm Issēn3Lu25.07.2022
Ūm Šitta4Ma26.07.2022
Ūm Šalāši5Mi27.07.2022
Ūm Erbe6Jo28.07.2022
Ūm Ḫamiš7Vi29.07.2022
Ūm Šešše8Sa30.07.2022
Ūm Sēbe9Du31.07.2022
Ūm Issēn10Lu01.08.2022
Ūm Šitta11Ma02.08.2022
Ūm Šalāši12Mi03.08.2022
Ūm Erbe13Jo04.08.2022
Ūm Ḫamiš14Vi05.08.2022
Ūm Šešše15Sa06.08.2022
Ūm Sēbe16Du07.08.2022
Ūm Issēn17Lu08.08.2022
Ūm Šitta18Ma09.08.2022
Ūm Šalāši19Mi10.08.2022
Ūm Erbe20Jo11.08.2022
Ūm Ḫamiš21Vi12.08.2022
Ūm Šešše22Sa13.08.2022
Ūm Sēbe23Du14.08.2022
Ūm Issēn24Lu15.08.2022
Ūm Šitta25Ma16.08.2022
Ūm Šalāši26Mi17.08.2022
Ūm Erbe27Jo18.08.2022
Ūm Ḫamiš28Vi19.08.2022
Ūm Šešše29Sa20.08.2022
Ūm Sēbe30Du21.08.2022
Ūm Issēn31Lu22.08.2022
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Šitta1Ma23.08.2022
Ūm Šalāši2Mi24.08.2022
Ūm Erbe3Jo25.08.2022
Ūm Ḫamiš4Vi26.08.2022
Ūm Šešše5Sa27.08.2022
Ūm Sēbe6Du28.08.2022
Ūm Issēn7Lu29.08.2022
Ūm Šitta8Ma30.08.2022
Ūm Šalāši9Mi31.08.2022
Ūm Erbe10Jo01.09.2022
Ūm Ḫamiš11Vi02.09.2022
Ūm Šešše12Sa03.09.2022
Ūm Sēbe13Du04.09.2022
Ūm Issēn14Lu05.09.2022
Ūm Šitta15Ma06.09.2022
Ūm Šalāši16Mi07.09.2022
Ūm Erbe17Jo08.09.2022
Ūm Ḫamiš18Vi09.09.2022
Ūm Šešše19Sa10.09.2022
Ūm Sēbe20Du11.09.2022
Ūm Issēn21Lu12.09.2022
Ūm Šitta22Ma13.09.2022
Ūm Šalāši23Mi14.09.2022
Ūm Erbe24Jo15.09.2022
Ūm Ḫamiš25Vi16.09.2022
Ūm Šešše26Sa17.09.2022
Ūm Sēbe27Du18.09.2022
Ūm Issēn28Lu19.09.2022
Ūm Šitta29Ma20.09.2022
Ūm Šalāši30Mi21.09.2022
Ūm Erbe31Jo22.09.2022
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Ḫamiš1Vi23.09.2022
Ūm Šešše2Sa24.09.2022
Ūm Sēbe3Du25.09.2022
Ūm Issēn4Lu26.09.2022
Ūm Šitta5Ma27.09.2022
Ūm Šalāši6Mi28.09.2022
Ūm Erbe7Jo29.09.2022
Ūm Ḫamiš8Vi30.09.2022
Ūm Šešše9Sa01.10.2022
Ūm Sēbe10Du02.10.2022
Ūm Issēn11Lu03.10.2022
Ūm Šitta12Ma04.10.2022
Ūm Šalāši13Mi05.10.2022
Ūm Erbe14Jo06.10.2022
Ūm Ḫamiš15Vi07.10.2022
Ūm Šešše16Sa08.10.2022
Ūm Sēbe17Du09.10.2022
Ūm Issēn18Lu10.10.2022
Ūm Šitta19Ma11.10.2022
Ūm Šalāši20Mi12.10.2022
Ūm Erbe21Jo13.10.2022
Ūm Ḫamiš22Vi14.10.2022
Ūm Šešše23Sa15.10.2022
Ūm Sēbe24Du16.10.2022
Ūm Issēn25Lu17.10.2022
Ūm Šitta26Ma18.10.2022
Ūm Šalāši27Mi19.10.2022
Ūm Erbe28Jo20.10.2022
Ūm Ḫamiš29Vi21.10.2022
Ūm Šešše30Sa22.10.2022
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Sēbe1Du23.10.2022
Ūm Issēn2Lu24.10.2022
Ūm Šitta3Ma25.10.2022
Ūm Šalāši4Mi26.10.2022
Ūm Erbe5Jo27.10.2022
Ūm Ḫamiš6Vi28.10.2022
Ūm Šešše7Sa29.10.2022
Ūm Sēbe8Du30.10.2022
Ūm Issēn9Lu31.10.2022
Ūm Šitta10Ma01.11.2022
Ūm Šalāši11Mi02.11.2022
Ūm Erbe12Jo03.11.2022
Ūm Ḫamiš13Vi04.11.2022
Ūm Šešše14Sa05.11.2022
Ūm Sēbe15Du06.11.2022
Ūm Issēn16Lu07.11.2022
Ūm Šitta17Ma08.11.2022
Ūm Šalāši18Mi09.11.2022
Ūm Erbe19Jo10.11.2022
Ūm Ḫamiš20Vi11.11.2022
Ūm Šešše21Sa12.11.2022
Ūm Sēbe22Du13.11.2022
Ūm Issēn23Lu14.11.2022
Ūm Šitta24Ma15.11.2022
Ūm Šalāši25Mi16.11.2022
Ūm Erbe26Jo17.11.2022
Ūm Ḫamiš27Vi18.11.2022
Ūm Šešše28Sa19.11.2022
Ūm Sēbe29Du20.11.2022
Ūm Issēn30Lu21.11.2022
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Šitta1Ma22.11.2022
Ūm Šalāši2Mi23.11.2022
Ūm Erbe3Jo24.11.2022
Ūm Ḫamiš4Vi25.11.2022
Ūm Šešše5Sa26.11.2022
Ūm Sēbe6Du27.11.2022
Ūm Issēn7Lu28.11.2022
Ūm Šitta8Ma29.11.2022
Ūm Šalāši9Mi30.11.2022
Ūm Erbe10Jo01.12.2022
Ūm Ḫamiš11Vi02.12.2022
Ūm Šešše12Sa03.12.2022
Ūm Sēbe13Du04.12.2022
Ūm Issēn14Lu05.12.2022
Ūm Šitta15Ma06.12.2022
Ūm Šalāši16Mi07.12.2022
Ūm Erbe17Jo08.12.2022
Ūm Ḫamiš18Vi09.12.2022
Ūm Šešše19Sa10.12.2022
Ūm Sēbe20Du11.12.2022
Ūm Issēn21Lu12.12.2022
Ūm Šitta22Ma13.12.2022
Ūm Šalāši23Mi14.12.2022
Ūm Erbe24Jo15.12.2022
Ūm Ḫamiš25Vi16.12.2022
Ūm Šešše26Sa17.12.2022
Ūm Sēbe27Du18.12.2022
Ūm Issēn28Lu19.12.2022
Ūm Šitta29Ma20.12.2022
Ūm Šalāši30Mi21.12.2022
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Erbe1Jo22.12.2022
Ūm Ḫamiš2Vi23.12.2022
Ūm Šešše3Sa24.12.2022
Ūm Sēbe4Du25.12.2022
Ūm Issēn5Lu26.12.2022
Ūm Šitta6Ma27.12.2022
Ūm Šalāši7Mi28.12.2022
Ūm Erbe8Jo29.12.2022
Ūm Ḫamiš9Vi30.12.2022
Ūm Šešše10Sa31.12.2022
Ūm Sēbe11Du01.01.2023
Ūm Issēn12Lu02.01.2023
Ūm Šitta13Ma03.01.2023
Ūm Šalāši14Mi04.01.2023
Ūm Erbe15Jo05.01.2023
Ūm Ḫamiš16Vi06.01.2023
Ūm Šešše17Sa07.01.2023
Ūm Sēbe18Du08.01.2023
Ūm Issēn19Lu09.01.2023
Ūm Šitta20Ma10.01.2023
Ūm Šalāši21Mi11.01.2023
Ūm Erbe22Jo12.01.2023
Ūm Ḫamiš23Vi13.01.2023
Ūm Šešše24Sa14.01.2023
Ūm Sēbe25Du15.01.2023
Ūm Issēn26Lu16.01.2023
Ūm Šitta27Ma17.01.2023
Ūm Šalāši28Mi18.01.2023
Ūm Erbe29Jo19.01.2023
Ūm Ḫamiš30Vi20.01.2023
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Šešše1Sa21.01.2023
Ūm Sēbe2Du22.01.2023
Ūm Issēn3Lu23.01.2023
Ūm Šitta4Ma24.01.2023
Ūm Šalāši5Mi25.01.2023
Ūm Erbe6Jo26.01.2023
Ūm Ḫamiš7Vi27.01.2023
Ūm Šešše8Sa28.01.2023
Ūm Sēbe9Du29.01.2023
Ūm Issēn10Lu30.01.2023
Ūm Šitta11Ma31.01.2023
Ūm Šalāši12Mi01.02.2023
Ūm Erbe13Jo02.02.2023
Ūm Ḫamiš14Vi03.02.2023
Ūm Šešše15Sa04.02.2023
Ūm Sēbe16Du05.02.2023
Ūm Issēn17Lu06.02.2023
Ūm Šitta18Ma07.02.2023
Ūm Šalāši19Mi08.02.2023
Ūm Erbe20Jo09.02.2023
Ūm Ḫamiš21Vi10.02.2023
Ūm Šešše22Sa11.02.2023
Ūm Sēbe23Du12.02.2023
Ūm Issēn24Lu13.02.2023
Ūm Šitta25Ma14.02.2023
Ūm Šalāši26Mi15.02.2023
Ūm Erbe27Jo16.02.2023
Ūm Ḫamiš28Vi17.02.2023
Ūm Šešše29Sa18.02.2023
Ūm Sēbe30Du19.02.2023
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Issēn1Lu20.02.2023
Ūm Šitta2Ma21.02.2023
Ūm Šalāši3Mi22.02.2023
Ūm Erbe4Jo23.02.2023
Ūm Ḫamiš5Vi24.02.2023
Ūm Šešše6Sa25.02.2023
Ūm Sēbe7Du26.02.2023
Ūm Issēn8Lu27.02.2023
Ūm Šitta9Ma28.02.2023
Ūm Šalāši10Mi01.03.2023
Ūm Erbe11Jo02.03.2023
Ūm Ḫamiš12Vi03.03.2023
Ūm Šešše13Sa04.03.2023
Ūm Sēbe14Du05.03.2023
Ūm Issēn15Lu06.03.2023
Ūm Šitta16Ma07.03.2023
Ūm Šalāši17Mi08.03.2023
Ūm Erbe18Jo09.03.2023
Ūm Ḫamiš19Vi10.03.2023
Ūm Šešše20Sa11.03.2023
Ūm Sēbe21Du12.03.2023
Ūm Issēn22Lu13.03.2023
Ūm Šitta23Ma14.03.2023
Ūm Šalāši24Mi15.03.2023
Ūm Erbe25Jo16.03.2023
Ūm Ḫamiš26Vi17.03.2023
Ūm Šešše27Sa18.03.2023
Ūm Sēbe28Du19.03.2023
Ūm Issēn29Lu20.03.2023
Ve-Adad
   

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2022 (site) © 2015 - 2022 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania
Privacy policy   Main site