RO    EN    
 
ArmenianAssyrianByzantineGregorianJulianPersian
Calendar 6767 Calendar Assyrian the year 6768 Calendar 6769
2018-2019
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Šalāši1We21.03.2018
Ūm Erbe2Th22.03.2018
Ūm Ḫamiš3Fr23.03.2018
Ūm Šešše4Sa24.03.2018
Ūm Sēbe5Su25.03.2018
Ūm Issēn6Mo26.03.2018
Ūm Šitta7Tu27.03.2018
Ūm Šalāši8We28.03.2018
Ūm Erbe9Th29.03.2018
Ūm Ḫamiš10Fr30.03.2018
Ūm Šešše11Sa31.03.2018
Ūm Sēbe12Su01.04.2018
Ūm Issēn13Mo02.04.2018
Ūm Šitta14Tu03.04.2018
Ūm Šalāši15We04.04.2018
Ūm Erbe16Th05.04.2018
Ūm Ḫamiš17Fr06.04.2018
Ūm Šešše18Sa07.04.2018
Ūm Sēbe19Su08.04.2018
Ūm Issēn20Mo09.04.2018
Ūm Šitta21Tu10.04.2018
Ūm Šalāši22We11.04.2018
Ūm Erbe23Th12.04.2018
Ūm Ḫamiš24Fr13.04.2018
Ūm Šešše25Sa14.04.2018
Ūm Sēbe26Su15.04.2018
Ūm Issēn27Mo16.04.2018
Ūm Šitta28Tu17.04.2018
Ūm Šalāši29We18.04.2018
Ūm Erbe30Th19.04.2018
Ūm Ḫamiš31Fr20.04.2018
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Šešše1Sa21.04.2018
Ūm Sēbe2Su22.04.2018
Ūm Issēn3Mo23.04.2018
Ūm Šitta4Tu24.04.2018
Ūm Šalāši5We25.04.2018
Ūm Erbe6Th26.04.2018
Ūm Ḫamiš7Fr27.04.2018
Ūm Šešše8Sa28.04.2018
Ūm Sēbe9Su29.04.2018
Ūm Issēn10Mo30.04.2018
Ūm Šitta11Tu01.05.2018
Ūm Šalāši12We02.05.2018
Ūm Erbe13Th03.05.2018
Ūm Ḫamiš14Fr04.05.2018
Ūm Šešše15Sa05.05.2018
Ūm Sēbe16Su06.05.2018
Ūm Issēn17Mo07.05.2018
Ūm Šitta18Tu08.05.2018
Ūm Šalāši19We09.05.2018
Ūm Erbe20Th10.05.2018
Ūm Ḫamiš21Fr11.05.2018
Ūm Šešše22Sa12.05.2018
Ūm Sēbe23Su13.05.2018
Ūm Issēn24Mo14.05.2018
Ūm Šitta25Tu15.05.2018
Ūm Šalāši26We16.05.2018
Ūm Erbe27Th17.05.2018
Ūm Ḫamiš28Fr18.05.2018
Ūm Šešše29Sa19.05.2018
Ūm Sēbe30Su20.05.2018
Ūm Issēn31Mo21.05.2018
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Šitta1Tu22.05.2018
Ūm Šalāši2We23.05.2018
Ūm Erbe3Th24.05.2018
Ūm Ḫamiš4Fr25.05.2018
Ūm Šešše5Sa26.05.2018
Ūm Sēbe6Su27.05.2018
Ūm Issēn7Mo28.05.2018
Ūm Šitta8Tu29.05.2018
Ūm Šalāši9We30.05.2018
Ūm Erbe10Th31.05.2018
Ūm Ḫamiš11Fr01.06.2018
Ūm Šešše12Sa02.06.2018
Ūm Sēbe13Su03.06.2018
Ūm Issēn14Mo04.06.2018
Ūm Šitta15Tu05.06.2018
Ūm Šalāši16We06.06.2018
Ūm Erbe17Th07.06.2018
Ūm Ḫamiš18Fr08.06.2018
Ūm Šešše19Sa09.06.2018
Ūm Sēbe20Su10.06.2018
Ūm Issēn21Mo11.06.2018
Ūm Šitta22Tu12.06.2018
Ūm Šalāši23We13.06.2018
Ūm Erbe24Th14.06.2018
Ūm Ḫamiš25Fr15.06.2018
Ūm Šešše26Sa16.06.2018
Ūm Sēbe27Su17.06.2018
Ūm Issēn28Mo18.06.2018
Ūm Šitta29Tu19.06.2018
Ūm Šalāši30We20.06.2018
Ūm Erbe31Th21.06.2018
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Ḫamiš1Fr22.06.2018
Ūm Šešše2Sa23.06.2018
Ūm Sēbe3Su24.06.2018
Ūm Issēn4Mo25.06.2018
Ūm Šitta5Tu26.06.2018
Ūm Šalāši6We27.06.2018
Ūm Erbe7Th28.06.2018
Ūm Ḫamiš8Fr29.06.2018
Ūm Šešše9Sa30.06.2018
Ūm Sēbe10Su01.07.2018
Ūm Issēn11Mo02.07.2018
Ūm Šitta12Tu03.07.2018
Ūm Šalāši13We04.07.2018
Ūm Erbe14Th05.07.2018
Ūm Ḫamiš15Fr06.07.2018
Ūm Šešše16Sa07.07.2018
Ūm Sēbe17Su08.07.2018
Ūm Issēn18Mo09.07.2018
Ūm Šitta19Tu10.07.2018
Ūm Šalāši20We11.07.2018
Ūm Erbe21Th12.07.2018
Ūm Ḫamiš22Fr13.07.2018
Ūm Šešše23Sa14.07.2018
Ūm Sēbe24Su15.07.2018
Ūm Issēn25Mo16.07.2018
Ūm Šitta26Tu17.07.2018
Ūm Šalāši27We18.07.2018
Ūm Erbe28Th19.07.2018
Ūm Ḫamiš29Fr20.07.2018
Ūm Šešše30Sa21.07.2018
Ūm Sēbe31Su22.07.2018
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Issēn1Mo23.07.2018
Ūm Šitta2Tu24.07.2018
Ūm Šalāši3We25.07.2018
Ūm Erbe4Th26.07.2018
Ūm Ḫamiš5Fr27.07.2018
Ūm Šešše6Sa28.07.2018
Ūm Sēbe7Su29.07.2018
Ūm Issēn8Mo30.07.2018
Ūm Šitta9Tu31.07.2018
Ūm Šalāši10We01.08.2018
Ūm Erbe11Th02.08.2018
Ūm Ḫamiš12Fr03.08.2018
Ūm Šešše13Sa04.08.2018
Ūm Sēbe14Su05.08.2018
Ūm Issēn15Mo06.08.2018
Ūm Šitta16Tu07.08.2018
Ūm Šalāši17We08.08.2018
Ūm Erbe18Th09.08.2018
Ūm Ḫamiš19Fr10.08.2018
Ūm Šešše20Sa11.08.2018
Ūm Sēbe21Su12.08.2018
Ūm Issēn22Mo13.08.2018
Ūm Šitta23Tu14.08.2018
Ūm Šalāši24We15.08.2018
Ūm Erbe25Th16.08.2018
Ūm Ḫamiš26Fr17.08.2018
Ūm Šešše27Sa18.08.2018
Ūm Sēbe28Su19.08.2018
Ūm Issēn29Mo20.08.2018
Ūm Šitta30Tu21.08.2018
Ūm Šalāši31We22.08.2018
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Erbe1Th23.08.2018
Ūm Ḫamiš2Fr24.08.2018
Ūm Šešše3Sa25.08.2018
Ūm Sēbe4Su26.08.2018
Ūm Issēn5Mo27.08.2018
Ūm Šitta6Tu28.08.2018
Ūm Šalāši7We29.08.2018
Ūm Erbe8Th30.08.2018
Ūm Ḫamiš9Fr31.08.2018
Ūm Šešše10Sa01.09.2018
Ūm Sēbe11Su02.09.2018
Ūm Issēn12Mo03.09.2018
Ūm Šitta13Tu04.09.2018
Ūm Šalāši14We05.09.2018
Ūm Erbe15Th06.09.2018
Ūm Ḫamiš16Fr07.09.2018
Ūm Šešše17Sa08.09.2018
Ūm Sēbe18Su09.09.2018
Ūm Issēn19Mo10.09.2018
Ūm Šitta20Tu11.09.2018
Ūm Šalāši21We12.09.2018
Ūm Erbe22Th13.09.2018
Ūm Ḫamiš23Fr14.09.2018
Ūm Šešše24Sa15.09.2018
Ūm Sēbe25Su16.09.2018
Ūm Issēn26Mo17.09.2018
Ūm Šitta27Tu18.09.2018
Ūm Šalāši28We19.09.2018
Ūm Erbe29Th20.09.2018
Ūm Ḫamiš30Fr21.09.2018
Ūm Šešše31Sa22.09.2018
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Sēbe1Su23.09.2018
Ūm Issēn2Mo24.09.2018
Ūm Šitta3Tu25.09.2018
Ūm Šalāši4We26.09.2018
Ūm Erbe5Th27.09.2018
Ūm Ḫamiš6Fr28.09.2018
Ūm Šešše7Sa29.09.2018
Ūm Sēbe8Su30.09.2018
Ūm Issēn9Mo01.10.2018
Ūm Šitta10Tu02.10.2018
Ūm Šalāši11We03.10.2018
Ūm Erbe12Th04.10.2018
Ūm Ḫamiš13Fr05.10.2018
Ūm Šešše14Sa06.10.2018
Ūm Sēbe15Su07.10.2018
Ūm Issēn16Mo08.10.2018
Ūm Šitta17Tu09.10.2018
Ūm Šalāši18We10.10.2018
Ūm Erbe19Th11.10.2018
Ūm Ḫamiš20Fr12.10.2018
Ūm Šešše21Sa13.10.2018
Ūm Sēbe22Su14.10.2018
Ūm Issēn23Mo15.10.2018
Ūm Šitta24Tu16.10.2018
Ūm Šalāši25We17.10.2018
Ūm Erbe26Th18.10.2018
Ūm Ḫamiš27Fr19.10.2018
Ūm Šešše28Sa20.10.2018
Ūm Sēbe29Su21.10.2018
Ūm Issēn30Mo22.10.2018
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Šitta1Tu23.10.2018
Ūm Šalāši2We24.10.2018
Ūm Erbe3Th25.10.2018
Ūm Ḫamiš4Fr26.10.2018
Ūm Šešše5Sa27.10.2018
Ūm Sēbe6Su28.10.2018
Ūm Issēn7Mo29.10.2018
Ūm Šitta8Tu30.10.2018
Ūm Šalāši9We31.10.2018
Ūm Erbe10Th01.11.2018
Ūm Ḫamiš11Fr02.11.2018
Ūm Šešše12Sa03.11.2018
Ūm Sēbe13Su04.11.2018
Ūm Issēn14Mo05.11.2018
Ūm Šitta15Tu06.11.2018
Ūm Šalāši16We07.11.2018
Ūm Erbe17Th08.11.2018
Ūm Ḫamiš18Fr09.11.2018
Ūm Šešše19Sa10.11.2018
Ūm Sēbe20Su11.11.2018
Ūm Issēn21Mo12.11.2018
Ūm Šitta22Tu13.11.2018
Ūm Šalāši23We14.11.2018
Ūm Erbe24Th15.11.2018
Ūm Ḫamiš25Fr16.11.2018
Ūm Šešše26Sa17.11.2018
Ūm Sēbe27Su18.11.2018
Ūm Issēn28Mo19.11.2018
Ūm Šitta29Tu20.11.2018
Ūm Šalāši30We21.11.2018
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Erbe1Th22.11.2018
Ūm Ḫamiš2Fr23.11.2018
Ūm Šešše3Sa24.11.2018
Ūm Sēbe4Su25.11.2018
Ūm Issēn5Mo26.11.2018
Ūm Šitta6Tu27.11.2018
Ūm Šalāši7We28.11.2018
Ūm Erbe8Th29.11.2018
Ūm Ḫamiš9Fr30.11.2018
Ūm Šešše10Sa01.12.2018
Ūm Sēbe11Su02.12.2018
Ūm Issēn12Mo03.12.2018
Ūm Šitta13Tu04.12.2018
Ūm Šalāši14We05.12.2018
Ūm Erbe15Th06.12.2018
Ūm Ḫamiš16Fr07.12.2018
Ūm Šešše17Sa08.12.2018
Ūm Sēbe18Su09.12.2018
Ūm Issēn19Mo10.12.2018
Ūm Šitta20Tu11.12.2018
Ūm Šalāši21We12.12.2018
Ūm Erbe22Th13.12.2018
Ūm Ḫamiš23Fr14.12.2018
Ūm Šešše24Sa15.12.2018
Ūm Sēbe25Su16.12.2018
Ūm Issēn26Mo17.12.2018
Ūm Šitta27Tu18.12.2018
Ūm Šalāši28We19.12.2018
Ūm Erbe29Th20.12.2018
Ūm Ḫamiš30Fr21.12.2018
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Šešše1Sa22.12.2018
Ūm Sēbe2Su23.12.2018
Ūm Issēn3Mo24.12.2018
Ūm Šitta4Tu25.12.2018
Ūm Šalāši5We26.12.2018
Ūm Erbe6Th27.12.2018
Ūm Ḫamiš7Fr28.12.2018
Ūm Šešše8Sa29.12.2018
Ūm Sēbe9Su30.12.2018
Ūm Issēn10Mo31.12.2018
Ūm Šitta11Tu01.01.2019
Ūm Šalāši12We02.01.2019
Ūm Erbe13Th03.01.2019
Ūm Ḫamiš14Fr04.01.2019
Ūm Šešše15Sa05.01.2019
Ūm Sēbe16Su06.01.2019
Ūm Issēn17Mo07.01.2019
Ūm Šitta18Tu08.01.2019
Ūm Šalāši19We09.01.2019
Ūm Erbe20Th10.01.2019
Ūm Ḫamiš21Fr11.01.2019
Ūm Šešše22Sa12.01.2019
Ūm Sēbe23Su13.01.2019
Ūm Issēn24Mo14.01.2019
Ūm Šitta25Tu15.01.2019
Ūm Šalāši26We16.01.2019
Ūm Erbe27Th17.01.2019
Ūm Ḫamiš28Fr18.01.2019
Ūm Šešše29Sa19.01.2019
Ūm Sēbe30Su20.01.2019
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Issēn1Mo21.01.2019
Ūm Šitta2Tu22.01.2019
Ūm Šalāši3We23.01.2019
Ūm Erbe4Th24.01.2019
Ūm Ḫamiš5Fr25.01.2019
Ūm Šešše6Sa26.01.2019
Ūm Sēbe7Su27.01.2019
Ūm Issēn8Mo28.01.2019
Ūm Šitta9Tu29.01.2019
Ūm Šalāši10We30.01.2019
Ūm Erbe11Th31.01.2019
Ūm Ḫamiš12Fr01.02.2019
Ūm Šešše13Sa02.02.2019
Ūm Sēbe14Su03.02.2019
Ūm Issēn15Mo04.02.2019
Ūm Šitta16Tu05.02.2019
Ūm Šalāši17We06.02.2019
Ūm Erbe18Th07.02.2019
Ūm Ḫamiš19Fr08.02.2019
Ūm Šešše20Sa09.02.2019
Ūm Sēbe21Su10.02.2019
Ūm Issēn22Mo11.02.2019
Ūm Šitta23Tu12.02.2019
Ūm Šalāši24We13.02.2019
Ūm Erbe25Th14.02.2019
Ūm Ḫamiš26Fr15.02.2019
Ūm Šešše27Sa16.02.2019
Ūm Sēbe28Su17.02.2019
Ūm Issēn29Mo18.02.2019
Ūm Šitta30Tu19.02.2019
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Šalāši1We20.02.2019
Ūm Erbe2Th21.02.2019
Ūm Ḫamiš3Fr22.02.2019
Ūm Šešše4Sa23.02.2019
Ūm Sēbe5Su24.02.2019
Ūm Issēn6Mo25.02.2019
Ūm Šitta7Tu26.02.2019
Ūm Šalāši8We27.02.2019
Ūm Erbe9Th28.02.2019
Ūm Ḫamiš10Fr01.03.2019
Ūm Šešše11Sa02.03.2019
Ūm Sēbe12Su03.03.2019
Ūm Issēn13Mo04.03.2019
Ūm Šitta14Tu05.03.2019
Ūm Šalāši15We06.03.2019
Ūm Erbe16Th07.03.2019
Ūm Ḫamiš17Fr08.03.2019
Ūm Šešše18Sa09.03.2019
Ūm Sēbe19Su10.03.2019
Ūm Issēn20Mo11.03.2019
Ūm Šitta21Tu12.03.2019
Ūm Šalāši22We13.03.2019
Ūm Erbe23Th14.03.2019
Ūm Ḫamiš24Fr15.03.2019
Ūm Šešše25Sa16.03.2019
Ūm Sēbe26Su17.03.2019
Ūm Issēn27Mo18.03.2019
Ūm Šitta28Tu19.03.2019
Ūm Šalāši29We20.03.2019
Ve-Adad
   

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2018 (site) © 2015 - 2018 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania
About site statistics   About site   Copyright   Stats   Privacy Policy   Main site