RO    EN    
 
ArmenianAssyrianByzantineGregorianJulianPersian
Calendar 6766 Calendar Assyrian the year 6767 Calendar 6768
2017-2018
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Šitta1Tu21.03.2017
Ūm Šalāši2We22.03.2017
Ūm Erbe3Th23.03.2017
Ūm Ḫamiš4Fr24.03.2017
Ūm Šešše5Sa25.03.2017
Ūm Sēbe6Su26.03.2017
Ūm Issēn7Mo27.03.2017
Ūm Šitta8Tu28.03.2017
Ūm Šalāši9We29.03.2017
Ūm Erbe10Th30.03.2017
Ūm Ḫamiš11Fr31.03.2017
Ūm Šešše12Sa01.04.2017
Ūm Sēbe13Su02.04.2017
Ūm Issēn14Mo03.04.2017
Ūm Šitta15Tu04.04.2017
Ūm Šalāši16We05.04.2017
Ūm Erbe17Th06.04.2017
Ūm Ḫamiš18Fr07.04.2017
Ūm Šešše19Sa08.04.2017
Ūm Sēbe20Su09.04.2017
Ūm Issēn21Mo10.04.2017
Ūm Šitta22Tu11.04.2017
Ūm Šalāši23We12.04.2017
Ūm Erbe24Th13.04.2017
Ūm Ḫamiš25Fr14.04.2017
Ūm Šešše26Sa15.04.2017
Ūm Sēbe27Su16.04.2017
Ūm Issēn28Mo17.04.2017
Ūm Šitta29Tu18.04.2017
Ūm Šalāši30We19.04.2017
Ūm Erbe31Th20.04.2017
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Ḫamiš1Fr21.04.2017
Ūm Šešše2Sa22.04.2017
Ūm Sēbe3Su23.04.2017
Ūm Issēn4Mo24.04.2017
Ūm Šitta5Tu25.04.2017
Ūm Šalāši6We26.04.2017
Ūm Erbe7Th27.04.2017
Ūm Ḫamiš8Fr28.04.2017
Ūm Šešše9Sa29.04.2017
Ūm Sēbe10Su30.04.2017
Ūm Issēn11Mo01.05.2017
Ūm Šitta12Tu02.05.2017
Ūm Šalāši13We03.05.2017
Ūm Erbe14Th04.05.2017
Ūm Ḫamiš15Fr05.05.2017
Ūm Šešše16Sa06.05.2017
Ūm Sēbe17Su07.05.2017
Ūm Issēn18Mo08.05.2017
Ūm Šitta19Tu09.05.2017
Ūm Šalāši20We10.05.2017
Ūm Erbe21Th11.05.2017
Ūm Ḫamiš22Fr12.05.2017
Ūm Šešše23Sa13.05.2017
Ūm Sēbe24Su14.05.2017
Ūm Issēn25Mo15.05.2017
Ūm Šitta26Tu16.05.2017
Ūm Šalāši27We17.05.2017
Ūm Erbe28Th18.05.2017
Ūm Ḫamiš29Fr19.05.2017
Ūm Šešše30Sa20.05.2017
Ūm Sēbe31Su21.05.2017
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Issēn1Mo22.05.2017
Ūm Šitta2Tu23.05.2017
Ūm Šalāši3We24.05.2017
Ūm Erbe4Th25.05.2017
Ūm Ḫamiš5Fr26.05.2017
Ūm Šešše6Sa27.05.2017
Ūm Sēbe7Su28.05.2017
Ūm Issēn8Mo29.05.2017
Ūm Šitta9Tu30.05.2017
Ūm Šalāši10We31.05.2017
Ūm Erbe11Th01.06.2017
Ūm Ḫamiš12Fr02.06.2017
Ūm Šešše13Sa03.06.2017
Ūm Sēbe14Su04.06.2017
Ūm Issēn15Mo05.06.2017
Ūm Šitta16Tu06.06.2017
Ūm Šalāši17We07.06.2017
Ūm Erbe18Th08.06.2017
Ūm Ḫamiš19Fr09.06.2017
Ūm Šešše20Sa10.06.2017
Ūm Sēbe21Su11.06.2017
Ūm Issēn22Mo12.06.2017
Ūm Šitta23Tu13.06.2017
Ūm Šalāši24We14.06.2017
Ūm Erbe25Th15.06.2017
Ūm Ḫamiš26Fr16.06.2017
Ūm Šešše27Sa17.06.2017
Ūm Sēbe28Su18.06.2017
Ūm Issēn29Mo19.06.2017
Ūm Šitta30Tu20.06.2017
Ūm Šalāši31We21.06.2017
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Erbe1Th22.06.2017
Ūm Ḫamiš2Fr23.06.2017
Ūm Šešše3Sa24.06.2017
Ūm Sēbe4Su25.06.2017
Ūm Issēn5Mo26.06.2017
Ūm Šitta6Tu27.06.2017
Ūm Šalāši7We28.06.2017
Ūm Erbe8Th29.06.2017
Ūm Ḫamiš9Fr30.06.2017
Ūm Šešše10Sa01.07.2017
Ūm Sēbe11Su02.07.2017
Ūm Issēn12Mo03.07.2017
Ūm Šitta13Tu04.07.2017
Ūm Šalāši14We05.07.2017
Ūm Erbe15Th06.07.2017
Ūm Ḫamiš16Fr07.07.2017
Ūm Šešše17Sa08.07.2017
Ūm Sēbe18Su09.07.2017
Ūm Issēn19Mo10.07.2017
Ūm Šitta20Tu11.07.2017
Ūm Šalāši21We12.07.2017
Ūm Erbe22Th13.07.2017
Ūm Ḫamiš23Fr14.07.2017
Ūm Šešše24Sa15.07.2017
Ūm Sēbe25Su16.07.2017
Ūm Issēn26Mo17.07.2017
Ūm Šitta27Tu18.07.2017
Ūm Šalāši28We19.07.2017
Ūm Erbe29Th20.07.2017
Ūm Ḫamiš30Fr21.07.2017
Ūm Šešše31Sa22.07.2017
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Sēbe1Su23.07.2017
Ūm Issēn2Mo24.07.2017
Ūm Šitta3Tu25.07.2017
Ūm Šalāši4We26.07.2017
Ūm Erbe5Th27.07.2017
Ūm Ḫamiš6Fr28.07.2017
Ūm Šešše7Sa29.07.2017
Ūm Sēbe8Su30.07.2017
Ūm Issēn9Mo31.07.2017
Ūm Šitta10Tu01.08.2017
Ūm Šalāši11We02.08.2017
Ūm Erbe12Th03.08.2017
Ūm Ḫamiš13Fr04.08.2017
Ūm Šešše14Sa05.08.2017
Ūm Sēbe15Su06.08.2017
Ūm Issēn16Mo07.08.2017
Ūm Šitta17Tu08.08.2017
Ūm Šalāši18We09.08.2017
Ūm Erbe19Th10.08.2017
Ūm Ḫamiš20Fr11.08.2017
Ūm Šešše21Sa12.08.2017
Ūm Sēbe22Su13.08.2017
Ūm Issēn23Mo14.08.2017
Ūm Šitta24Tu15.08.2017
Ūm Šalāši25We16.08.2017
Ūm Erbe26Th17.08.2017
Ūm Ḫamiš27Fr18.08.2017
Ūm Šešše28Sa19.08.2017
Ūm Sēbe29Su20.08.2017
Ūm Issēn30Mo21.08.2017
Ūm Šitta31Tu22.08.2017
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Šalāši1We23.08.2017
Ūm Erbe2Th24.08.2017
Ūm Ḫamiš3Fr25.08.2017
Ūm Šešše4Sa26.08.2017
Ūm Sēbe5Su27.08.2017
Ūm Issēn6Mo28.08.2017
Ūm Šitta7Tu29.08.2017
Ūm Šalāši8We30.08.2017
Ūm Erbe9Th31.08.2017
Ūm Ḫamiš10Fr01.09.2017
Ūm Šešše11Sa02.09.2017
Ūm Sēbe12Su03.09.2017
Ūm Issēn13Mo04.09.2017
Ūm Šitta14Tu05.09.2017
Ūm Šalāši15We06.09.2017
Ūm Erbe16Th07.09.2017
Ūm Ḫamiš17Fr08.09.2017
Ūm Šešše18Sa09.09.2017
Ūm Sēbe19Su10.09.2017
Ūm Issēn20Mo11.09.2017
Ūm Šitta21Tu12.09.2017
Ūm Šalāši22We13.09.2017
Ūm Erbe23Th14.09.2017
Ūm Ḫamiš24Fr15.09.2017
Ūm Šešše25Sa16.09.2017
Ūm Sēbe26Su17.09.2017
Ūm Issēn27Mo18.09.2017
Ūm Šitta28Tu19.09.2017
Ūm Šalāši29We20.09.2017
Ūm Erbe30Th21.09.2017
Ūm Ḫamiš31Fr22.09.2017
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Šešše1Sa23.09.2017
Ūm Sēbe2Su24.09.2017
Ūm Issēn3Mo25.09.2017
Ūm Šitta4Tu26.09.2017
Ūm Šalāši5We27.09.2017
Ūm Erbe6Th28.09.2017
Ūm Ḫamiš7Fr29.09.2017
Ūm Šešše8Sa30.09.2017
Ūm Sēbe9Su01.10.2017
Ūm Issēn10Mo02.10.2017
Ūm Šitta11Tu03.10.2017
Ūm Šalāši12We04.10.2017
Ūm Erbe13Th05.10.2017
Ūm Ḫamiš14Fr06.10.2017
Ūm Šešše15Sa07.10.2017
Ūm Sēbe16Su08.10.2017
Ūm Issēn17Mo09.10.2017
Ūm Šitta18Tu10.10.2017
Ūm Šalāši19We11.10.2017
Ūm Erbe20Th12.10.2017
Ūm Ḫamiš21Fr13.10.2017
Ūm Šešše22Sa14.10.2017
Ūm Sēbe23Su15.10.2017
Ūm Issēn24Mo16.10.2017
Ūm Šitta25Tu17.10.2017
Ūm Šalāši26We18.10.2017
Ūm Erbe27Th19.10.2017
Ūm Ḫamiš28Fr20.10.2017
Ūm Šešše29Sa21.10.2017
Ūm Sēbe30Su22.10.2017
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Issēn1Mo23.10.2017
Ūm Šitta2Tu24.10.2017
Ūm Šalāši3We25.10.2017
Ūm Erbe4Th26.10.2017
Ūm Ḫamiš5Fr27.10.2017
Ūm Šešše6Sa28.10.2017
Ūm Sēbe7Su29.10.2017
Ūm Issēn8Mo30.10.2017
Ūm Šitta9Tu31.10.2017
Ūm Šalāši10We01.11.2017
Ūm Erbe11Th02.11.2017
Ūm Ḫamiš12Fr03.11.2017
Ūm Šešše13Sa04.11.2017
Ūm Sēbe14Su05.11.2017
Ūm Issēn15Mo06.11.2017
Ūm Šitta16Tu07.11.2017
Ūm Šalāši17We08.11.2017
Ūm Erbe18Th09.11.2017
Ūm Ḫamiš19Fr10.11.2017
Ūm Šešše20Sa11.11.2017
Ūm Sēbe21Su12.11.2017
Ūm Issēn22Mo13.11.2017
Ūm Šitta23Tu14.11.2017
Ūm Šalāši24We15.11.2017
Ūm Erbe25Th16.11.2017
Ūm Ḫamiš26Fr17.11.2017
Ūm Šešše27Sa18.11.2017
Ūm Sēbe28Su19.11.2017
Ūm Issēn29Mo20.11.2017
Ūm Šitta30Tu21.11.2017
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Šalāši1We22.11.2017
Ūm Erbe2Th23.11.2017
Ūm Ḫamiš3Fr24.11.2017
Ūm Šešše4Sa25.11.2017
Ūm Sēbe5Su26.11.2017
Ūm Issēn6Mo27.11.2017
Ūm Šitta7Tu28.11.2017
Ūm Šalāši8We29.11.2017
Ūm Erbe9Th30.11.2017
Ūm Ḫamiš10Fr01.12.2017
Ūm Šešše11Sa02.12.2017
Ūm Sēbe12Su03.12.2017
Ūm Issēn13Mo04.12.2017
Ūm Šitta14Tu05.12.2017
Ūm Šalāši15We06.12.2017
Ūm Erbe16Th07.12.2017
Ūm Ḫamiš17Fr08.12.2017
Ūm Šešše18Sa09.12.2017
Ūm Sēbe19Su10.12.2017
Ūm Issēn20Mo11.12.2017
Ūm Šitta21Tu12.12.2017
Ūm Šalāši22We13.12.2017
Ūm Erbe23Th14.12.2017
Ūm Ḫamiš24Fr15.12.2017
Ūm Šešše25Sa16.12.2017
Ūm Sēbe26Su17.12.2017
Ūm Issēn27Mo18.12.2017
Ūm Šitta28Tu19.12.2017
Ūm Šalāši29We20.12.2017
Ūm Erbe30Th21.12.2017
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Ḫamiš1Fr22.12.2017
Ūm Šešše2Sa23.12.2017
Ūm Sēbe3Su24.12.2017
Ūm Issēn4Mo25.12.2017
Ūm Šitta5Tu26.12.2017
Ūm Šalāši6We27.12.2017
Ūm Erbe7Th28.12.2017
Ūm Ḫamiš8Fr29.12.2017
Ūm Šešše9Sa30.12.2017
Ūm Sēbe10Su31.12.2017
Ūm Issēn11Mo01.01.2018
Ūm Šitta12Tu02.01.2018
Ūm Šalāši13We03.01.2018
Ūm Erbe14Th04.01.2018
Ūm Ḫamiš15Fr05.01.2018
Ūm Šešše16Sa06.01.2018
Ūm Sēbe17Su07.01.2018
Ūm Issēn18Mo08.01.2018
Ūm Šitta19Tu09.01.2018
Ūm Šalāši20We10.01.2018
Ūm Erbe21Th11.01.2018
Ūm Ḫamiš22Fr12.01.2018
Ūm Šešše23Sa13.01.2018
Ūm Sēbe24Su14.01.2018
Ūm Issēn25Mo15.01.2018
Ūm Šitta26Tu16.01.2018
Ūm Šalāši27We17.01.2018
Ūm Erbe28Th18.01.2018
Ūm Ḫamiš29Fr19.01.2018
Ūm Šešše30Sa20.01.2018
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Sēbe1Su21.01.2018
Ūm Issēn2Mo22.01.2018
Ūm Šitta3Tu23.01.2018
Ūm Šalāši4We24.01.2018
Ūm Erbe5Th25.01.2018
Ūm Ḫamiš6Fr26.01.2018
Ūm Šešše7Sa27.01.2018
Ūm Sēbe8Su28.01.2018
Ūm Issēn9Mo29.01.2018
Ūm Šitta10Tu30.01.2018
Ūm Šalāši11We31.01.2018
Ūm Erbe12Th01.02.2018
Ūm Ḫamiš13Fr02.02.2018
Ūm Šešše14Sa03.02.2018
Ūm Sēbe15Su04.02.2018
Ūm Issēn16Mo05.02.2018
Ūm Šitta17Tu06.02.2018
Ūm Šalāši18We07.02.2018
Ūm Erbe19Th08.02.2018
Ūm Ḫamiš20Fr09.02.2018
Ūm Šešše21Sa10.02.2018
Ūm Sēbe22Su11.02.2018
Ūm Issēn23Mo12.02.2018
Ūm Šitta24Tu13.02.2018
Ūm Šalāši25We14.02.2018
Ūm Erbe26Th15.02.2018
Ūm Ḫamiš27Fr16.02.2018
Ūm Šešše28Sa17.02.2018
Ūm Sēbe29Su18.02.2018
Ūm Issēn30Mo19.02.2018
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Šitta1Tu20.02.2018
Ūm Šalāši2We21.02.2018
Ūm Erbe3Th22.02.2018
Ūm Ḫamiš4Fr23.02.2018
Ūm Šešše5Sa24.02.2018
Ūm Sēbe6Su25.02.2018
Ūm Issēn7Mo26.02.2018
Ūm Šitta8Tu27.02.2018
Ūm Šalāši9We28.02.2018
Ūm Erbe10Th01.03.2018
Ūm Ḫamiš11Fr02.03.2018
Ūm Šešše12Sa03.03.2018
Ūm Sēbe13Su04.03.2018
Ūm Issēn14Mo05.03.2018
Ūm Šitta15Tu06.03.2018
Ūm Šalāši16We07.03.2018
Ūm Erbe17Th08.03.2018
Ūm Ḫamiš18Fr09.03.2018
Ūm Šešše19Sa10.03.2018
Ūm Sēbe20Su11.03.2018
Ūm Issēn21Mo12.03.2018
Ūm Šitta22Tu13.03.2018
Ūm Šalāši23We14.03.2018
Ūm Erbe24Th15.03.2018
Ūm Ḫamiš25Fr16.03.2018
Ūm Šešše26Sa17.03.2018
Ūm Sēbe27Su18.03.2018
Ūm Issēn28Mo19.03.2018
Ūm Šitta29Tu20.03.2018
Ve-Adad
   

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2018 (site) © 2015 - 2018 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania
About site statistics   About site   Copyright   Stats   Privacy Policy   Main site