RO    EN    
 
ArmenianAssyrianByzantineGregorianJulianPersian
Calendar 6768 Calendar Assyrian the year 6769 Calendar 6770
2019-2020
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Erbe1Th21.03.2019
Ūm Ḫamiš2Fr22.03.2019
Ūm Šešše3Sa23.03.2019
Ūm Sēbe4Su24.03.2019
Ūm Issēn5Mo25.03.2019
Ūm Šitta6Tu26.03.2019
Ūm Šalāši7We27.03.2019
Ūm Erbe8Th28.03.2019
Ūm Ḫamiš9Fr29.03.2019
Ūm Šešše10Sa30.03.2019
Ūm Sēbe11Su31.03.2019
Ūm Issēn12Mo01.04.2019
Ūm Šitta13Tu02.04.2019
Ūm Šalāši14We03.04.2019
Ūm Erbe15Th04.04.2019
Ūm Ḫamiš16Fr05.04.2019
Ūm Šešše17Sa06.04.2019
Ūm Sēbe18Su07.04.2019
Ūm Issēn19Mo08.04.2019
Ūm Šitta20Tu09.04.2019
Ūm Šalāši21We10.04.2019
Ūm Erbe22Th11.04.2019
Ūm Ḫamiš23Fr12.04.2019
Ūm Šešše24Sa13.04.2019
Ūm Sēbe25Su14.04.2019
Ūm Issēn26Mo15.04.2019
Ūm Šitta27Tu16.04.2019
Ūm Šalāši28We17.04.2019
Ūm Erbe29Th18.04.2019
Ūm Ḫamiš30Fr19.04.2019
Ūm Šešše31Sa20.04.2019
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Sēbe1Su21.04.2019
Ūm Issēn2Mo22.04.2019
Ūm Šitta3Tu23.04.2019
Ūm Šalāši4We24.04.2019
Ūm Erbe5Th25.04.2019
Ūm Ḫamiš6Fr26.04.2019
Ūm Šešše7Sa27.04.2019
Ūm Sēbe8Su28.04.2019
Ūm Issēn9Mo29.04.2019
Ūm Šitta10Tu30.04.2019
Ūm Šalāši11We01.05.2019
Ūm Erbe12Th02.05.2019
Ūm Ḫamiš13Fr03.05.2019
Ūm Šešše14Sa04.05.2019
Ūm Sēbe15Su05.05.2019
Ūm Issēn16Mo06.05.2019
Ūm Šitta17Tu07.05.2019
Ūm Šalāši18We08.05.2019
Ūm Erbe19Th09.05.2019
Ūm Ḫamiš20Fr10.05.2019
Ūm Šešše21Sa11.05.2019
Ūm Sēbe22Su12.05.2019
Ūm Issēn23Mo13.05.2019
Ūm Šitta24Tu14.05.2019
Ūm Šalāši25We15.05.2019
Ūm Erbe26Th16.05.2019
Ūm Ḫamiš27Fr17.05.2019
Ūm Šešše28Sa18.05.2019
Ūm Sēbe29Su19.05.2019
Ūm Issēn30Mo20.05.2019
Ūm Šitta31Tu21.05.2019
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Šalāši1We22.05.2019
Ūm Erbe2Th23.05.2019
Ūm Ḫamiš3Fr24.05.2019
Ūm Šešše4Sa25.05.2019
Ūm Sēbe5Su26.05.2019
Ūm Issēn6Mo27.05.2019
Ūm Šitta7Tu28.05.2019
Ūm Šalāši8We29.05.2019
Ūm Erbe9Th30.05.2019
Ūm Ḫamiš10Fr31.05.2019
Ūm Šešše11Sa01.06.2019
Ūm Sēbe12Su02.06.2019
Ūm Issēn13Mo03.06.2019
Ūm Šitta14Tu04.06.2019
Ūm Šalāši15We05.06.2019
Ūm Erbe16Th06.06.2019
Ūm Ḫamiš17Fr07.06.2019
Ūm Šešše18Sa08.06.2019
Ūm Sēbe19Su09.06.2019
Ūm Issēn20Mo10.06.2019
Ūm Šitta21Tu11.06.2019
Ūm Šalāši22We12.06.2019
Ūm Erbe23Th13.06.2019
Ūm Ḫamiš24Fr14.06.2019
Ūm Šešše25Sa15.06.2019
Ūm Sēbe26Su16.06.2019
Ūm Issēn27Mo17.06.2019
Ūm Šitta28Tu18.06.2019
Ūm Šalāši29We19.06.2019
Ūm Erbe30Th20.06.2019
Ūm Ḫamiš31Fr21.06.2019
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Šešše1Sa22.06.2019
Ūm Sēbe2Su23.06.2019
Ūm Issēn3Mo24.06.2019
Ūm Šitta4Tu25.06.2019
Ūm Šalāši5We26.06.2019
Ūm Erbe6Th27.06.2019
Ūm Ḫamiš7Fr28.06.2019
Ūm Šešše8Sa29.06.2019
Ūm Sēbe9Su30.06.2019
Ūm Issēn10Mo01.07.2019
Ūm Šitta11Tu02.07.2019
Ūm Šalāši12We03.07.2019
Ūm Erbe13Th04.07.2019
Ūm Ḫamiš14Fr05.07.2019
Ūm Šešše15Sa06.07.2019
Ūm Sēbe16Su07.07.2019
Ūm Issēn17Mo08.07.2019
Ūm Šitta18Tu09.07.2019
Ūm Šalāši19We10.07.2019
Ūm Erbe20Th11.07.2019
Ūm Ḫamiš21Fr12.07.2019
Ūm Šešše22Sa13.07.2019
Ūm Sēbe23Su14.07.2019
Ūm Issēn24Mo15.07.2019
Ūm Šitta25Tu16.07.2019
Ūm Šalāši26We17.07.2019
Ūm Erbe27Th18.07.2019
Ūm Ḫamiš28Fr19.07.2019
Ūm Šešše29Sa20.07.2019
Ūm Sēbe30Su21.07.2019
Ūm Issēn31Mo22.07.2019
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Šitta1Tu23.07.2019
Ūm Šalāši2We24.07.2019
Ūm Erbe3Th25.07.2019
Ūm Ḫamiš4Fr26.07.2019
Ūm Šešše5Sa27.07.2019
Ūm Sēbe6Su28.07.2019
Ūm Issēn7Mo29.07.2019
Ūm Šitta8Tu30.07.2019
Ūm Šalāši9We31.07.2019
Ūm Erbe10Th01.08.2019
Ūm Ḫamiš11Fr02.08.2019
Ūm Šešše12Sa03.08.2019
Ūm Sēbe13Su04.08.2019
Ūm Issēn14Mo05.08.2019
Ūm Šitta15Tu06.08.2019
Ūm Šalāši16We07.08.2019
Ūm Erbe17Th08.08.2019
Ūm Ḫamiš18Fr09.08.2019
Ūm Šešše19Sa10.08.2019
Ūm Sēbe20Su11.08.2019
Ūm Issēn21Mo12.08.2019
Ūm Šitta22Tu13.08.2019
Ūm Šalāši23We14.08.2019
Ūm Erbe24Th15.08.2019
Ūm Ḫamiš25Fr16.08.2019
Ūm Šešše26Sa17.08.2019
Ūm Sēbe27Su18.08.2019
Ūm Issēn28Mo19.08.2019
Ūm Šitta29Tu20.08.2019
Ūm Šalāši30We21.08.2019
Ūm Erbe31Th22.08.2019
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Ḫamiš1Fr23.08.2019
Ūm Šešše2Sa24.08.2019
Ūm Sēbe3Su25.08.2019
Ūm Issēn4Mo26.08.2019
Ūm Šitta5Tu27.08.2019
Ūm Šalāši6We28.08.2019
Ūm Erbe7Th29.08.2019
Ūm Ḫamiš8Fr30.08.2019
Ūm Šešše9Sa31.08.2019
Ūm Sēbe10Su01.09.2019
Ūm Issēn11Mo02.09.2019
Ūm Šitta12Tu03.09.2019
Ūm Šalāši13We04.09.2019
Ūm Erbe14Th05.09.2019
Ūm Ḫamiš15Fr06.09.2019
Ūm Šešše16Sa07.09.2019
Ūm Sēbe17Su08.09.2019
Ūm Issēn18Mo09.09.2019
Ūm Šitta19Tu10.09.2019
Ūm Šalāši20We11.09.2019
Ūm Erbe21Th12.09.2019
Ūm Ḫamiš22Fr13.09.2019
Ūm Šešše23Sa14.09.2019
Ūm Sēbe24Su15.09.2019
Ūm Issēn25Mo16.09.2019
Ūm Šitta26Tu17.09.2019
Ūm Šalāši27We18.09.2019
Ūm Erbe28Th19.09.2019
Ūm Ḫamiš29Fr20.09.2019
Ūm Šešše30Sa21.09.2019
Ūm Sēbe31Su22.09.2019
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Issēn1Mo23.09.2019
Ūm Šitta2Tu24.09.2019
Ūm Šalāši3We25.09.2019
Ūm Erbe4Th26.09.2019
Ūm Ḫamiš5Fr27.09.2019
Ūm Šešše6Sa28.09.2019
Ūm Sēbe7Su29.09.2019
Ūm Issēn8Mo30.09.2019
Ūm Šitta9Tu01.10.2019
Ūm Šalāši10We02.10.2019
Ūm Erbe11Th03.10.2019
Ūm Ḫamiš12Fr04.10.2019
Ūm Šešše13Sa05.10.2019
Ūm Sēbe14Su06.10.2019
Ūm Issēn15Mo07.10.2019
Ūm Šitta16Tu08.10.2019
Ūm Šalāši17We09.10.2019
Ūm Erbe18Th10.10.2019
Ūm Ḫamiš19Fr11.10.2019
Ūm Šešše20Sa12.10.2019
Ūm Sēbe21Su13.10.2019
Ūm Issēn22Mo14.10.2019
Ūm Šitta23Tu15.10.2019
Ūm Šalāši24We16.10.2019
Ūm Erbe25Th17.10.2019
Ūm Ḫamiš26Fr18.10.2019
Ūm Šešše27Sa19.10.2019
Ūm Sēbe28Su20.10.2019
Ūm Issēn29Mo21.10.2019
Ūm Šitta30Tu22.10.2019
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Šalāši1We23.10.2019
Ūm Erbe2Th24.10.2019
Ūm Ḫamiš3Fr25.10.2019
Ūm Šešše4Sa26.10.2019
Ūm Sēbe5Su27.10.2019
Ūm Issēn6Mo28.10.2019
Ūm Šitta7Tu29.10.2019
Ūm Šalāši8We30.10.2019
Ūm Erbe9Th31.10.2019
Ūm Ḫamiš10Fr01.11.2019
Ūm Šešše11Sa02.11.2019
Ūm Sēbe12Su03.11.2019
Ūm Issēn13Mo04.11.2019
Ūm Šitta14Tu05.11.2019
Ūm Šalāši15We06.11.2019
Ūm Erbe16Th07.11.2019
Ūm Ḫamiš17Fr08.11.2019
Ūm Šešše18Sa09.11.2019
Ūm Sēbe19Su10.11.2019
Ūm Issēn20Mo11.11.2019
Ūm Šitta21Tu12.11.2019
Ūm Šalāši22We13.11.2019
Ūm Erbe23Th14.11.2019
Ūm Ḫamiš24Fr15.11.2019
Ūm Šešše25Sa16.11.2019
Ūm Sēbe26Su17.11.2019
Ūm Issēn27Mo18.11.2019
Ūm Šitta28Tu19.11.2019
Ūm Šalāši29We20.11.2019
Ūm Erbe30Th21.11.2019
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Ḫamiš1Fr22.11.2019
Ūm Šešše2Sa23.11.2019
Ūm Sēbe3Su24.11.2019
Ūm Issēn4Mo25.11.2019
Ūm Šitta5Tu26.11.2019
Ūm Šalāši6We27.11.2019
Ūm Erbe7Th28.11.2019
Ūm Ḫamiš8Fr29.11.2019
Ūm Šešše9Sa30.11.2019
Ūm Sēbe10Su01.12.2019
Ūm Issēn11Mo02.12.2019
Ūm Šitta12Tu03.12.2019
Ūm Šalāši13We04.12.2019
Ūm Erbe14Th05.12.2019
Ūm Ḫamiš15Fr06.12.2019
Ūm Šešše16Sa07.12.2019
Ūm Sēbe17Su08.12.2019
Ūm Issēn18Mo09.12.2019
Ūm Šitta19Tu10.12.2019
Ūm Šalāši20We11.12.2019
Ūm Erbe21Th12.12.2019
Ūm Ḫamiš22Fr13.12.2019
Ūm Šešše23Sa14.12.2019
Ūm Sēbe24Su15.12.2019
Ūm Issēn25Mo16.12.2019
Ūm Šitta26Tu17.12.2019
Ūm Šalāši27We18.12.2019
Ūm Erbe28Th19.12.2019
Ūm Ḫamiš29Fr20.12.2019
Ūm Šešše30Sa21.12.2019
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Sēbe1Su22.12.2019
Ūm Issēn2Mo23.12.2019
Ūm Šitta3Tu24.12.2019
Ūm Šalāši4We25.12.2019
Ūm Erbe5Th26.12.2019
Ūm Ḫamiš6Fr27.12.2019
Ūm Šešše7Sa28.12.2019
Ūm Sēbe8Su29.12.2019
Ūm Issēn9Mo30.12.2019
Ūm Šitta10Tu31.12.2019
Ūm Šalāši11We01.01.2020
Ūm Erbe12Th02.01.2020
Ūm Ḫamiš13Fr03.01.2020
Ūm Šešše14Sa04.01.2020
Ūm Sēbe15Su05.01.2020
Ūm Issēn16Mo06.01.2020
Ūm Šitta17Tu07.01.2020
Ūm Šalāši18We08.01.2020
Ūm Erbe19Th09.01.2020
Ūm Ḫamiš20Fr10.01.2020
Ūm Šešše21Sa11.01.2020
Ūm Sēbe22Su12.01.2020
Ūm Issēn23Mo13.01.2020
Ūm Šitta24Tu14.01.2020
Ūm Šalāši25We15.01.2020
Ūm Erbe26Th16.01.2020
Ūm Ḫamiš27Fr17.01.2020
Ūm Šešše28Sa18.01.2020
Ūm Sēbe29Su19.01.2020
Ūm Issēn30Mo20.01.2020
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Šitta1Tu21.01.2020
Ūm Šalāši2We22.01.2020
Ūm Erbe3Th23.01.2020
Ūm Ḫamiš4Fr24.01.2020
Ūm Šešše5Sa25.01.2020
Ūm Sēbe6Su26.01.2020
Ūm Issēn7Mo27.01.2020
Ūm Šitta8Tu28.01.2020
Ūm Šalāši9We29.01.2020
Ūm Erbe10Th30.01.2020
Ūm Ḫamiš11Fr31.01.2020
Ūm Šešše12Sa01.02.2020
Ūm Sēbe13Su02.02.2020
Ūm Issēn14Mo03.02.2020
Ūm Šitta15Tu04.02.2020
Ūm Šalāši16We05.02.2020
Ūm Erbe17Th06.02.2020
Ūm Ḫamiš18Fr07.02.2020
Ūm Šešše19Sa08.02.2020
Ūm Sēbe20Su09.02.2020
Ūm Issēn21Mo10.02.2020
Ūm Šitta22Tu11.02.2020
Ūm Šalāši23We12.02.2020
Ūm Erbe24Th13.02.2020
Ūm Ḫamiš25Fr14.02.2020
Ūm Šešše26Sa15.02.2020
Ūm Sēbe27Su16.02.2020
Ūm Issēn28Mo17.02.2020
Ūm Šitta29Tu18.02.2020
Ūm Šalāši30We19.02.2020
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Erbe1Th20.02.2020
Ūm Ḫamiš2Fr21.02.2020
Ūm Šešše3Sa22.02.2020
Ūm Sēbe4Su23.02.2020
Ūm Issēn5Mo24.02.2020
Ūm Šitta6Tu25.02.2020
Ūm Šalāši7We26.02.2020
Ūm Erbe8Th27.02.2020
Ūm Ḫamiš9Fr28.02.2020
Ūm Šešše10Sa29.02.2020
Ūm Sēbe11Su01.03.2020
Ūm Issēn12Mo02.03.2020
Ūm Šitta13Tu03.03.2020
Ūm Šalāši14We04.03.2020
Ūm Erbe15Th05.03.2020
Ūm Ḫamiš16Fr06.03.2020
Ūm Šešše17Sa07.03.2020
Ūm Sēbe18Su08.03.2020
Ūm Issēn19Mo09.03.2020
Ūm Šitta20Tu10.03.2020
Ūm Šalāši21We11.03.2020
Ūm Erbe22Th12.03.2020
Ūm Ḫamiš23Fr13.03.2020
Ūm Šešše24Sa14.03.2020
Ūm Sēbe25Su15.03.2020
Ūm Issēn26Mo16.03.2020
Ūm Šitta27Tu17.03.2020
Ūm Šalāši28We18.03.2020
Ūm Erbe29Th19.03.2020
Ve-Adad
Ūm Ḫamiš1Fr20.03.2020
   

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2019 (site) © 2015 - 2019 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania
About site statistics   About site   Copyright   Stats   Privacy Policy   Main site