RO    EN    
 
ArmenianAssyrianByzantineGregorianJulianPersian
Calendar 6770 Calendar Assyrian the year 6771 Calendar 6772
2021-2022
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Sēbe1Su21.03.2021
Ūm Issēn2Mo22.03.2021
Ūm Šitta3Tu23.03.2021
Ūm Šalāši4We24.03.2021
Ūm Erbe5Th25.03.2021
Ūm Ḫamiš6Fr26.03.2021
Ūm Šešše7Sa27.03.2021
Ūm Sēbe8Su28.03.2021
Ūm Issēn9Mo29.03.2021
Ūm Šitta10Tu30.03.2021
Ūm Šalāši11We31.03.2021
Ūm Erbe12Th01.04.2021
Ūm Ḫamiš13Fr02.04.2021
Ūm Šešše14Sa03.04.2021
Ūm Sēbe15Su04.04.2021
Ūm Issēn16Mo05.04.2021
Ūm Šitta17Tu06.04.2021
Ūm Šalāši18We07.04.2021
Ūm Erbe19Th08.04.2021
Ūm Ḫamiš20Fr09.04.2021
Ūm Šešše21Sa10.04.2021
Ūm Sēbe22Su11.04.2021
Ūm Issēn23Mo12.04.2021
Ūm Šitta24Tu13.04.2021
Ūm Šalāši25We14.04.2021
Ūm Erbe26Th15.04.2021
Ūm Ḫamiš27Fr16.04.2021
Ūm Šešše28Sa17.04.2021
Ūm Sēbe29Su18.04.2021
Ūm Issēn30Mo19.04.2021
Ūm Šitta31Tu20.04.2021
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Šalāši1We21.04.2021
Ūm Erbe2Th22.04.2021
Ūm Ḫamiš3Fr23.04.2021
Ūm Šešše4Sa24.04.2021
Ūm Sēbe5Su25.04.2021
Ūm Issēn6Mo26.04.2021
Ūm Šitta7Tu27.04.2021
Ūm Šalāši8We28.04.2021
Ūm Erbe9Th29.04.2021
Ūm Ḫamiš10Fr30.04.2021
Ūm Šešše11Sa01.05.2021
Ūm Sēbe12Su02.05.2021
Ūm Issēn13Mo03.05.2021
Ūm Šitta14Tu04.05.2021
Ūm Šalāši15We05.05.2021
Ūm Erbe16Th06.05.2021
Ūm Ḫamiš17Fr07.05.2021
Ūm Šešše18Sa08.05.2021
Ūm Sēbe19Su09.05.2021
Ūm Issēn20Mo10.05.2021
Ūm Šitta21Tu11.05.2021
Ūm Šalāši22We12.05.2021
Ūm Erbe23Th13.05.2021
Ūm Ḫamiš24Fr14.05.2021
Ūm Šešše25Sa15.05.2021
Ūm Sēbe26Su16.05.2021
Ūm Issēn27Mo17.05.2021
Ūm Šitta28Tu18.05.2021
Ūm Šalāši29We19.05.2021
Ūm Erbe30Th20.05.2021
Ūm Ḫamiš31Fr21.05.2021
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Šešše1Sa22.05.2021
Ūm Sēbe2Su23.05.2021
Ūm Issēn3Mo24.05.2021
Ūm Šitta4Tu25.05.2021
Ūm Šalāši5We26.05.2021
Ūm Erbe6Th27.05.2021
Ūm Ḫamiš7Fr28.05.2021
Ūm Šešše8Sa29.05.2021
Ūm Sēbe9Su30.05.2021
Ūm Issēn10Mo31.05.2021
Ūm Šitta11Tu01.06.2021
Ūm Šalāši12We02.06.2021
Ūm Erbe13Th03.06.2021
Ūm Ḫamiš14Fr04.06.2021
Ūm Šešše15Sa05.06.2021
Ūm Sēbe16Su06.06.2021
Ūm Issēn17Mo07.06.2021
Ūm Šitta18Tu08.06.2021
Ūm Šalāši19We09.06.2021
Ūm Erbe20Th10.06.2021
Ūm Ḫamiš21Fr11.06.2021
Ūm Šešše22Sa12.06.2021
Ūm Sēbe23Su13.06.2021
Ūm Issēn24Mo14.06.2021
Ūm Šitta25Tu15.06.2021
Ūm Šalāši26We16.06.2021
Ūm Erbe27Th17.06.2021
Ūm Ḫamiš28Fr18.06.2021
Ūm Šešše29Sa19.06.2021
Ūm Sēbe30Su20.06.2021
Ūm Issēn31Mo21.06.2021
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Šitta1Tu22.06.2021
Ūm Šalāši2We23.06.2021
Ūm Erbe3Th24.06.2021
Ūm Ḫamiš4Fr25.06.2021
Ūm Šešše5Sa26.06.2021
Ūm Sēbe6Su27.06.2021
Ūm Issēn7Mo28.06.2021
Ūm Šitta8Tu29.06.2021
Ūm Šalāši9We30.06.2021
Ūm Erbe10Th01.07.2021
Ūm Ḫamiš11Fr02.07.2021
Ūm Šešše12Sa03.07.2021
Ūm Sēbe13Su04.07.2021
Ūm Issēn14Mo05.07.2021
Ūm Šitta15Tu06.07.2021
Ūm Šalāši16We07.07.2021
Ūm Erbe17Th08.07.2021
Ūm Ḫamiš18Fr09.07.2021
Ūm Šešše19Sa10.07.2021
Ūm Sēbe20Su11.07.2021
Ūm Issēn21Mo12.07.2021
Ūm Šitta22Tu13.07.2021
Ūm Šalāši23We14.07.2021
Ūm Erbe24Th15.07.2021
Ūm Ḫamiš25Fr16.07.2021
Ūm Šešše26Sa17.07.2021
Ūm Sēbe27Su18.07.2021
Ūm Issēn28Mo19.07.2021
Ūm Šitta29Tu20.07.2021
Ūm Šalāši30We21.07.2021
Ūm Erbe31Th22.07.2021
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Ḫamiš1Fr23.07.2021
Ūm Šešše2Sa24.07.2021
Ūm Sēbe3Su25.07.2021
Ūm Issēn4Mo26.07.2021
Ūm Šitta5Tu27.07.2021
Ūm Šalāši6We28.07.2021
Ūm Erbe7Th29.07.2021
Ūm Ḫamiš8Fr30.07.2021
Ūm Šešše9Sa31.07.2021
Ūm Sēbe10Su01.08.2021
Ūm Issēn11Mo02.08.2021
Ūm Šitta12Tu03.08.2021
Ūm Šalāši13We04.08.2021
Ūm Erbe14Th05.08.2021
Ūm Ḫamiš15Fr06.08.2021
Ūm Šešše16Sa07.08.2021
Ūm Sēbe17Su08.08.2021
Ūm Issēn18Mo09.08.2021
Ūm Šitta19Tu10.08.2021
Ūm Šalāši20We11.08.2021
Ūm Erbe21Th12.08.2021
Ūm Ḫamiš22Fr13.08.2021
Ūm Šešše23Sa14.08.2021
Ūm Sēbe24Su15.08.2021
Ūm Issēn25Mo16.08.2021
Ūm Šitta26Tu17.08.2021
Ūm Šalāši27We18.08.2021
Ūm Erbe28Th19.08.2021
Ūm Ḫamiš29Fr20.08.2021
Ūm Šešše30Sa21.08.2021
Ūm Sēbe31Su22.08.2021
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Issēn1Mo23.08.2021
Ūm Šitta2Tu24.08.2021
Ūm Šalāši3We25.08.2021
Ūm Erbe4Th26.08.2021
Ūm Ḫamiš5Fr27.08.2021
Ūm Šešše6Sa28.08.2021
Ūm Sēbe7Su29.08.2021
Ūm Issēn8Mo30.08.2021
Ūm Šitta9Tu31.08.2021
Ūm Šalāši10We01.09.2021
Ūm Erbe11Th02.09.2021
Ūm Ḫamiš12Fr03.09.2021
Ūm Šešše13Sa04.09.2021
Ūm Sēbe14Su05.09.2021
Ūm Issēn15Mo06.09.2021
Ūm Šitta16Tu07.09.2021
Ūm Šalāši17We08.09.2021
Ūm Erbe18Th09.09.2021
Ūm Ḫamiš19Fr10.09.2021
Ūm Šešše20Sa11.09.2021
Ūm Sēbe21Su12.09.2021
Ūm Issēn22Mo13.09.2021
Ūm Šitta23Tu14.09.2021
Ūm Šalāši24We15.09.2021
Ūm Erbe25Th16.09.2021
Ūm Ḫamiš26Fr17.09.2021
Ūm Šešše27Sa18.09.2021
Ūm Sēbe28Su19.09.2021
Ūm Issēn29Mo20.09.2021
Ūm Šitta30Tu21.09.2021
Ūm Šalāši31We22.09.2021
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Erbe1Th23.09.2021
Ūm Ḫamiš2Fr24.09.2021
Ūm Šešše3Sa25.09.2021
Ūm Sēbe4Su26.09.2021
Ūm Issēn5Mo27.09.2021
Ūm Šitta6Tu28.09.2021
Ūm Šalāši7We29.09.2021
Ūm Erbe8Th30.09.2021
Ūm Ḫamiš9Fr01.10.2021
Ūm Šešše10Sa02.10.2021
Ūm Sēbe11Su03.10.2021
Ūm Issēn12Mo04.10.2021
Ūm Šitta13Tu05.10.2021
Ūm Šalāši14We06.10.2021
Ūm Erbe15Th07.10.2021
Ūm Ḫamiš16Fr08.10.2021
Ūm Šešše17Sa09.10.2021
Ūm Sēbe18Su10.10.2021
Ūm Issēn19Mo11.10.2021
Ūm Šitta20Tu12.10.2021
Ūm Šalāši21We13.10.2021
Ūm Erbe22Th14.10.2021
Ūm Ḫamiš23Fr15.10.2021
Ūm Šešše24Sa16.10.2021
Ūm Sēbe25Su17.10.2021
Ūm Issēn26Mo18.10.2021
Ūm Šitta27Tu19.10.2021
Ūm Šalāši28We20.10.2021
Ūm Erbe29Th21.10.2021
Ūm Ḫamiš30Fr22.10.2021
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Šešše1Sa23.10.2021
Ūm Sēbe2Su24.10.2021
Ūm Issēn3Mo25.10.2021
Ūm Šitta4Tu26.10.2021
Ūm Šalāši5We27.10.2021
Ūm Erbe6Th28.10.2021
Ūm Ḫamiš7Fr29.10.2021
Ūm Šešše8Sa30.10.2021
Ūm Sēbe9Su31.10.2021
Ūm Issēn10Mo01.11.2021
Ūm Šitta11Tu02.11.2021
Ūm Šalāši12We03.11.2021
Ūm Erbe13Th04.11.2021
Ūm Ḫamiš14Fr05.11.2021
Ūm Šešše15Sa06.11.2021
Ūm Sēbe16Su07.11.2021
Ūm Issēn17Mo08.11.2021
Ūm Šitta18Tu09.11.2021
Ūm Šalāši19We10.11.2021
Ūm Erbe20Th11.11.2021
Ūm Ḫamiš21Fr12.11.2021
Ūm Šešše22Sa13.11.2021
Ūm Sēbe23Su14.11.2021
Ūm Issēn24Mo15.11.2021
Ūm Šitta25Tu16.11.2021
Ūm Šalāši26We17.11.2021
Ūm Erbe27Th18.11.2021
Ūm Ḫamiš28Fr19.11.2021
Ūm Šešše29Sa20.11.2021
Ūm Sēbe30Su21.11.2021
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Issēn1Mo22.11.2021
Ūm Šitta2Tu23.11.2021
Ūm Šalāši3We24.11.2021
Ūm Erbe4Th25.11.2021
Ūm Ḫamiš5Fr26.11.2021
Ūm Šešše6Sa27.11.2021
Ūm Sēbe7Su28.11.2021
Ūm Issēn8Mo29.11.2021
Ūm Šitta9Tu30.11.2021
Ūm Šalāši10We01.12.2021
Ūm Erbe11Th02.12.2021
Ūm Ḫamiš12Fr03.12.2021
Ūm Šešše13Sa04.12.2021
Ūm Sēbe14Su05.12.2021
Ūm Issēn15Mo06.12.2021
Ūm Šitta16Tu07.12.2021
Ūm Šalāši17We08.12.2021
Ūm Erbe18Th09.12.2021
Ūm Ḫamiš19Fr10.12.2021
Ūm Šešše20Sa11.12.2021
Ūm Sēbe21Su12.12.2021
Ūm Issēn22Mo13.12.2021
Ūm Šitta23Tu14.12.2021
Ūm Šalāši24We15.12.2021
Ūm Erbe25Th16.12.2021
Ūm Ḫamiš26Fr17.12.2021
Ūm Šešše27Sa18.12.2021
Ūm Sēbe28Su19.12.2021
Ūm Issēn29Mo20.12.2021
Ūm Šitta30Tu21.12.2021
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Šalāši1We22.12.2021
Ūm Erbe2Th23.12.2021
Ūm Ḫamiš3Fr24.12.2021
Ūm Šešše4Sa25.12.2021
Ūm Sēbe5Su26.12.2021
Ūm Issēn6Mo27.12.2021
Ūm Šitta7Tu28.12.2021
Ūm Šalāši8We29.12.2021
Ūm Erbe9Th30.12.2021
Ūm Ḫamiš10Fr31.12.2021
Ūm Šešše11Sa01.01.2022
Ūm Sēbe12Su02.01.2022
Ūm Issēn13Mo03.01.2022
Ūm Šitta14Tu04.01.2022
Ūm Šalāši15We05.01.2022
Ūm Erbe16Th06.01.2022
Ūm Ḫamiš17Fr07.01.2022
Ūm Šešše18Sa08.01.2022
Ūm Sēbe19Su09.01.2022
Ūm Issēn20Mo10.01.2022
Ūm Šitta21Tu11.01.2022
Ūm Šalāši22We12.01.2022
Ūm Erbe23Th13.01.2022
Ūm Ḫamiš24Fr14.01.2022
Ūm Šešše25Sa15.01.2022
Ūm Sēbe26Su16.01.2022
Ūm Issēn27Mo17.01.2022
Ūm Šitta28Tu18.01.2022
Ūm Šalāši29We19.01.2022
Ūm Erbe30Th20.01.2022
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Ḫamiš1Fr21.01.2022
Ūm Šešše2Sa22.01.2022
Ūm Sēbe3Su23.01.2022
Ūm Issēn4Mo24.01.2022
Ūm Šitta5Tu25.01.2022
Ūm Šalāši6We26.01.2022
Ūm Erbe7Th27.01.2022
Ūm Ḫamiš8Fr28.01.2022
Ūm Šešše9Sa29.01.2022
Ūm Sēbe10Su30.01.2022
Ūm Issēn11Mo31.01.2022
Ūm Šitta12Tu01.02.2022
Ūm Šalāši13We02.02.2022
Ūm Erbe14Th03.02.2022
Ūm Ḫamiš15Fr04.02.2022
Ūm Šešše16Sa05.02.2022
Ūm Sēbe17Su06.02.2022
Ūm Issēn18Mo07.02.2022
Ūm Šitta19Tu08.02.2022
Ūm Šalāši20We09.02.2022
Ūm Erbe21Th10.02.2022
Ūm Ḫamiš22Fr11.02.2022
Ūm Šešše23Sa12.02.2022
Ūm Sēbe24Su13.02.2022
Ūm Issēn25Mo14.02.2022
Ūm Šitta26Tu15.02.2022
Ūm Šalāši27We16.02.2022
Ūm Erbe28Th17.02.2022
Ūm Ḫamiš29Fr18.02.2022
Ūm Šešše30Sa19.02.2022
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Sēbe1Su20.02.2022
Ūm Issēn2Mo21.02.2022
Ūm Šitta3Tu22.02.2022
Ūm Šalāši4We23.02.2022
Ūm Erbe5Th24.02.2022
Ūm Ḫamiš6Fr25.02.2022
Ūm Šešše7Sa26.02.2022
Ūm Sēbe8Su27.02.2022
Ūm Issēn9Mo28.02.2022
Ūm Šitta10Tu01.03.2022
Ūm Šalāši11We02.03.2022
Ūm Erbe12Th03.03.2022
Ūm Ḫamiš13Fr04.03.2022
Ūm Šešše14Sa05.03.2022
Ūm Sēbe15Su06.03.2022
Ūm Issēn16Mo07.03.2022
Ūm Šitta17Tu08.03.2022
Ūm Šalāši18We09.03.2022
Ūm Erbe19Th10.03.2022
Ūm Ḫamiš20Fr11.03.2022
Ūm Šešše21Sa12.03.2022
Ūm Sēbe22Su13.03.2022
Ūm Issēn23Mo14.03.2022
Ūm Šitta24Tu15.03.2022
Ūm Šalāši25We16.03.2022
Ūm Erbe26Th17.03.2022
Ūm Ḫamiš27Fr18.03.2022
Ūm Šešše28Sa19.03.2022
Ūm Sēbe29Su20.03.2022
Ve-Adad
   

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2021 (site) © 2015 - 2021 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania
About site statistics   About site   Copyright   Stats   Privacy Policy   Main site