RO    EN    DE    
 
ArmenianAsirianBizantinGregorianIulianPersian
Calendar 6772 Calendar Asirian anul 6773 Calendar 6774
2023-2024
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Šitta1Ma21.03.2023
Ūm Šalāši2Mi22.03.2023
Ūm Erbe3Jo23.03.2023
Ūm Ḫamiš4Vi24.03.2023
Ūm Šešše5Sa25.03.2023
Ūm Sēbe6Du26.03.2023
Ūm Issēn7Lu27.03.2023
Ūm Šitta8Ma28.03.2023
Ūm Šalāši9Mi29.03.2023
Ūm Erbe10Jo30.03.2023
Ūm Ḫamiš11Vi31.03.2023
Ūm Šešše12Sa01.04.2023
Ūm Sēbe13Du02.04.2023
Ūm Issēn14Lu03.04.2023
Ūm Šitta15Ma04.04.2023
Ūm Šalāši16Mi05.04.2023
Ūm Erbe17Jo06.04.2023
Ūm Ḫamiš18Vi07.04.2023
Ūm Šešše19Sa08.04.2023
Ūm Sēbe20Du09.04.2023
Ūm Issēn21Lu10.04.2023
Ūm Šitta22Ma11.04.2023
Ūm Šalāši23Mi12.04.2023
Ūm Erbe24Jo13.04.2023
Ūm Ḫamiš25Vi14.04.2023
Ūm Šešše26Sa15.04.2023
Ūm Sēbe27Du16.04.2023
Ūm Issēn28Lu17.04.2023
Ūm Šitta29Ma18.04.2023
Ūm Šalāši30Mi19.04.2023
Ūm Erbe31Jo20.04.2023
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Ḫamiš1Vi21.04.2023
Ūm Šešše2Sa22.04.2023
Ūm Sēbe3Du23.04.2023
Ūm Issēn4Lu24.04.2023
Ūm Šitta5Ma25.04.2023
Ūm Šalāši6Mi26.04.2023
Ūm Erbe7Jo27.04.2023
Ūm Ḫamiš8Vi28.04.2023
Ūm Šešše9Sa29.04.2023
Ūm Sēbe10Du30.04.2023
Ūm Issēn11Lu01.05.2023
Ūm Šitta12Ma02.05.2023
Ūm Šalāši13Mi03.05.2023
Ūm Erbe14Jo04.05.2023
Ūm Ḫamiš15Vi05.05.2023
Ūm Šešše16Sa06.05.2023
Ūm Sēbe17Du07.05.2023
Ūm Issēn18Lu08.05.2023
Ūm Šitta19Ma09.05.2023
Ūm Šalāši20Mi10.05.2023
Ūm Erbe21Jo11.05.2023
Ūm Ḫamiš22Vi12.05.2023
Ūm Šešše23Sa13.05.2023
Ūm Sēbe24Du14.05.2023
Ūm Issēn25Lu15.05.2023
Ūm Šitta26Ma16.05.2023
Ūm Šalāši27Mi17.05.2023
Ūm Erbe28Jo18.05.2023
Ūm Ḫamiš29Vi19.05.2023
Ūm Šešše30Sa20.05.2023
Ūm Sēbe31Du21.05.2023
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Issēn1Lu22.05.2023
Ūm Šitta2Ma23.05.2023
Ūm Šalāši3Mi24.05.2023
Ūm Erbe4Jo25.05.2023
Ūm Ḫamiš5Vi26.05.2023
Ūm Šešše6Sa27.05.2023
Ūm Sēbe7Du28.05.2023
Ūm Issēn8Lu29.05.2023
Ūm Šitta9Ma30.05.2023
Ūm Šalāši10Mi31.05.2023
Ūm Erbe11Jo01.06.2023
Ūm Ḫamiš12Vi02.06.2023
Ūm Šešše13Sa03.06.2023
Ūm Sēbe14Du04.06.2023
Ūm Issēn15Lu05.06.2023
Ūm Šitta16Ma06.06.2023
Ūm Šalāši17Mi07.06.2023
Ūm Erbe18Jo08.06.2023
Ūm Ḫamiš19Vi09.06.2023
Ūm Šešše20Sa10.06.2023
Ūm Sēbe21Du11.06.2023
Ūm Issēn22Lu12.06.2023
Ūm Šitta23Ma13.06.2023
Ūm Šalāši24Mi14.06.2023
Ūm Erbe25Jo15.06.2023
Ūm Ḫamiš26Vi16.06.2023
Ūm Šešše27Sa17.06.2023
Ūm Sēbe28Du18.06.2023
Ūm Issēn29Lu19.06.2023
Ūm Šitta30Ma20.06.2023
Ūm Šalāši31Mi21.06.2023
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Erbe1Jo22.06.2023
Ūm Ḫamiš2Vi23.06.2023
Ūm Šešše3Sa24.06.2023
Ūm Sēbe4Du25.06.2023
Ūm Issēn5Lu26.06.2023
Ūm Šitta6Ma27.06.2023
Ūm Šalāši7Mi28.06.2023
Ūm Erbe8Jo29.06.2023
Ūm Ḫamiš9Vi30.06.2023
Ūm Šešše10Sa01.07.2023
Ūm Sēbe11Du02.07.2023
Ūm Issēn12Lu03.07.2023
Ūm Šitta13Ma04.07.2023
Ūm Šalāši14Mi05.07.2023
Ūm Erbe15Jo06.07.2023
Ūm Ḫamiš16Vi07.07.2023
Ūm Šešše17Sa08.07.2023
Ūm Sēbe18Du09.07.2023
Ūm Issēn19Lu10.07.2023
Ūm Šitta20Ma11.07.2023
Ūm Šalāši21Mi12.07.2023
Ūm Erbe22Jo13.07.2023
Ūm Ḫamiš23Vi14.07.2023
Ūm Šešše24Sa15.07.2023
Ūm Sēbe25Du16.07.2023
Ūm Issēn26Lu17.07.2023
Ūm Šitta27Ma18.07.2023
Ūm Šalāši28Mi19.07.2023
Ūm Erbe29Jo20.07.2023
Ūm Ḫamiš30Vi21.07.2023
Ūm Šešše31Sa22.07.2023
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Sēbe1Du23.07.2023
Ūm Issēn2Lu24.07.2023
Ūm Šitta3Ma25.07.2023
Ūm Šalāši4Mi26.07.2023
Ūm Erbe5Jo27.07.2023
Ūm Ḫamiš6Vi28.07.2023
Ūm Šešše7Sa29.07.2023
Ūm Sēbe8Du30.07.2023
Ūm Issēn9Lu31.07.2023
Ūm Šitta10Ma01.08.2023
Ūm Šalāši11Mi02.08.2023
Ūm Erbe12Jo03.08.2023
Ūm Ḫamiš13Vi04.08.2023
Ūm Šešše14Sa05.08.2023
Ūm Sēbe15Du06.08.2023
Ūm Issēn16Lu07.08.2023
Ūm Šitta17Ma08.08.2023
Ūm Šalāši18Mi09.08.2023
Ūm Erbe19Jo10.08.2023
Ūm Ḫamiš20Vi11.08.2023
Ūm Šešše21Sa12.08.2023
Ūm Sēbe22Du13.08.2023
Ūm Issēn23Lu14.08.2023
Ūm Šitta24Ma15.08.2023
Ūm Šalāši25Mi16.08.2023
Ūm Erbe26Jo17.08.2023
Ūm Ḫamiš27Vi18.08.2023
Ūm Šešše28Sa19.08.2023
Ūm Sēbe29Du20.08.2023
Ūm Issēn30Lu21.08.2023
Ūm Šitta31Ma22.08.2023
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Šalāši1Mi23.08.2023
Ūm Erbe2Jo24.08.2023
Ūm Ḫamiš3Vi25.08.2023
Ūm Šešše4Sa26.08.2023
Ūm Sēbe5Du27.08.2023
Ūm Issēn6Lu28.08.2023
Ūm Šitta7Ma29.08.2023
Ūm Šalāši8Mi30.08.2023
Ūm Erbe9Jo31.08.2023
Ūm Ḫamiš10Vi01.09.2023
Ūm Šešše11Sa02.09.2023
Ūm Sēbe12Du03.09.2023
Ūm Issēn13Lu04.09.2023
Ūm Šitta14Ma05.09.2023
Ūm Šalāši15Mi06.09.2023
Ūm Erbe16Jo07.09.2023
Ūm Ḫamiš17Vi08.09.2023
Ūm Šešše18Sa09.09.2023
Ūm Sēbe19Du10.09.2023
Ūm Issēn20Lu11.09.2023
Ūm Šitta21Ma12.09.2023
Ūm Šalāši22Mi13.09.2023
Ūm Erbe23Jo14.09.2023
Ūm Ḫamiš24Vi15.09.2023
Ūm Šešše25Sa16.09.2023
Ūm Sēbe26Du17.09.2023
Ūm Issēn27Lu18.09.2023
Ūm Šitta28Ma19.09.2023
Ūm Šalāši29Mi20.09.2023
Ūm Erbe30Jo21.09.2023
Ūm Ḫamiš31Vi22.09.2023
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Šešše1Sa23.09.2023
Ūm Sēbe2Du24.09.2023
Ūm Issēn3Lu25.09.2023
Ūm Šitta4Ma26.09.2023
Ūm Šalāši5Mi27.09.2023
Ūm Erbe6Jo28.09.2023
Ūm Ḫamiš7Vi29.09.2023
Ūm Šešše8Sa30.09.2023
Ūm Sēbe9Du01.10.2023
Ūm Issēn10Lu02.10.2023
Ūm Šitta11Ma03.10.2023
Ūm Šalāši12Mi04.10.2023
Ūm Erbe13Jo05.10.2023
Ūm Ḫamiš14Vi06.10.2023
Ūm Šešše15Sa07.10.2023
Ūm Sēbe16Du08.10.2023
Ūm Issēn17Lu09.10.2023
Ūm Šitta18Ma10.10.2023
Ūm Šalāši19Mi11.10.2023
Ūm Erbe20Jo12.10.2023
Ūm Ḫamiš21Vi13.10.2023
Ūm Šešše22Sa14.10.2023
Ūm Sēbe23Du15.10.2023
Ūm Issēn24Lu16.10.2023
Ūm Šitta25Ma17.10.2023
Ūm Šalāši26Mi18.10.2023
Ūm Erbe27Jo19.10.2023
Ūm Ḫamiš28Vi20.10.2023
Ūm Šešše29Sa21.10.2023
Ūm Sēbe30Du22.10.2023
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Issēn1Lu23.10.2023
Ūm Šitta2Ma24.10.2023
Ūm Šalāši3Mi25.10.2023
Ūm Erbe4Jo26.10.2023
Ūm Ḫamiš5Vi27.10.2023
Ūm Šešše6Sa28.10.2023
Ūm Sēbe7Du29.10.2023
Ūm Issēn8Lu30.10.2023
Ūm Šitta9Ma31.10.2023
Ūm Šalāši10Mi01.11.2023
Ūm Erbe11Jo02.11.2023
Ūm Ḫamiš12Vi03.11.2023
Ūm Šešše13Sa04.11.2023
Ūm Sēbe14Du05.11.2023
Ūm Issēn15Lu06.11.2023
Ūm Šitta16Ma07.11.2023
Ūm Šalāši17Mi08.11.2023
Ūm Erbe18Jo09.11.2023
Ūm Ḫamiš19Vi10.11.2023
Ūm Šešše20Sa11.11.2023
Ūm Sēbe21Du12.11.2023
Ūm Issēn22Lu13.11.2023
Ūm Šitta23Ma14.11.2023
Ūm Šalāši24Mi15.11.2023
Ūm Erbe25Jo16.11.2023
Ūm Ḫamiš26Vi17.11.2023
Ūm Šešše27Sa18.11.2023
Ūm Sēbe28Du19.11.2023
Ūm Issēn29Lu20.11.2023
Ūm Šitta30Ma21.11.2023
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Šalāši1Mi22.11.2023
Ūm Erbe2Jo23.11.2023
Ūm Ḫamiš3Vi24.11.2023
Ūm Šešše4Sa25.11.2023
Ūm Sēbe5Du26.11.2023
Ūm Issēn6Lu27.11.2023
Ūm Šitta7Ma28.11.2023
Ūm Šalāši8Mi29.11.2023
Ūm Erbe9Jo30.11.2023
Ūm Ḫamiš10Vi01.12.2023
Ūm Šešše11Sa02.12.2023
Ūm Sēbe12Du03.12.2023
Ūm Issēn13Lu04.12.2023
Ūm Šitta14Ma05.12.2023
Ūm Šalāši15Mi06.12.2023
Ūm Erbe16Jo07.12.2023
Ūm Ḫamiš17Vi08.12.2023
Ūm Šešše18Sa09.12.2023
Ūm Sēbe19Du10.12.2023
Ūm Issēn20Lu11.12.2023
Ūm Šitta21Ma12.12.2023
Ūm Šalāši22Mi13.12.2023
Ūm Erbe23Jo14.12.2023
Ūm Ḫamiš24Vi15.12.2023
Ūm Šešše25Sa16.12.2023
Ūm Sēbe26Du17.12.2023
Ūm Issēn27Lu18.12.2023
Ūm Šitta28Ma19.12.2023
Ūm Šalāši29Mi20.12.2023
Ūm Erbe30Jo21.12.2023
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Ḫamiš1Vi22.12.2023
Ūm Šešše2Sa23.12.2023
Ūm Sēbe3Du24.12.2023
Ūm Issēn4Lu25.12.2023
Ūm Šitta5Ma26.12.2023
Ūm Šalāši6Mi27.12.2023
Ūm Erbe7Jo28.12.2023
Ūm Ḫamiš8Vi29.12.2023
Ūm Šešše9Sa30.12.2023
Ūm Sēbe10Du31.12.2023
Ūm Issēn11Lu01.01.2024
Ūm Šitta12Ma02.01.2024
Ūm Šalāši13Mi03.01.2024
Ūm Erbe14Jo04.01.2024
Ūm Ḫamiš15Vi05.01.2024
Ūm Šešše16Sa06.01.2024
Ūm Sēbe17Du07.01.2024
Ūm Issēn18Lu08.01.2024
Ūm Šitta19Ma09.01.2024
Ūm Šalāši20Mi10.01.2024
Ūm Erbe21Jo11.01.2024
Ūm Ḫamiš22Vi12.01.2024
Ūm Šešše23Sa13.01.2024
Ūm Sēbe24Du14.01.2024
Ūm Issēn25Lu15.01.2024
Ūm Šitta26Ma16.01.2024
Ūm Šalāši27Mi17.01.2024
Ūm Erbe28Jo18.01.2024
Ūm Ḫamiš29Vi19.01.2024
Ūm Šešše30Sa20.01.2024
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Sēbe1Du21.01.2024
Ūm Issēn2Lu22.01.2024
Ūm Šitta3Ma23.01.2024
Ūm Šalāši4Mi24.01.2024
Ūm Erbe5Jo25.01.2024
Ūm Ḫamiš6Vi26.01.2024
Ūm Šešše7Sa27.01.2024
Ūm Sēbe8Du28.01.2024
Ūm Issēn9Lu29.01.2024
Ūm Šitta10Ma30.01.2024
Ūm Šalāši11Mi31.01.2024
Ūm Erbe12Jo01.02.2024
Ūm Ḫamiš13Vi02.02.2024
Ūm Šešše14Sa03.02.2024
Ūm Sēbe15Du04.02.2024
Ūm Issēn16Lu05.02.2024
Ūm Šitta17Ma06.02.2024
Ūm Šalāši18Mi07.02.2024
Ūm Erbe19Jo08.02.2024
Ūm Ḫamiš20Vi09.02.2024
Ūm Šešše21Sa10.02.2024
Ūm Sēbe22Du11.02.2024
Ūm Issēn23Lu12.02.2024
Ūm Šitta24Ma13.02.2024
Ūm Šalāši25Mi14.02.2024
Ūm Erbe26Jo15.02.2024
Ūm Ḫamiš27Vi16.02.2024
Ūm Šešše28Sa17.02.2024
Ūm Sēbe29Du18.02.2024
Ūm Issēn30Lu19.02.2024
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Šitta1Ma20.02.2024
Ūm Šalāši2Mi21.02.2024
Ūm Erbe3Jo22.02.2024
Ūm Ḫamiš4Vi23.02.2024
Ūm Šešše5Sa24.02.2024
Ūm Sēbe6Du25.02.2024
Ūm Issēn7Lu26.02.2024
Ūm Šitta8Ma27.02.2024
Ūm Šalāši9Mi28.02.2024
Ūm Erbe10Jo29.02.2024
Ūm Ḫamiš11Vi01.03.2024
Ūm Šešše12Sa02.03.2024
Ūm Sēbe13Du03.03.2024
Ūm Issēn14Lu04.03.2024
Ūm Šitta15Ma05.03.2024
Ūm Šalāši16Mi06.03.2024
Ūm Erbe17Jo07.03.2024
Ūm Ḫamiš18Vi08.03.2024
Ūm Šešše19Sa09.03.2024
Ūm Sēbe20Du10.03.2024
Ūm Issēn21Lu11.03.2024
Ūm Šitta22Ma12.03.2024
Ūm Šalāši23Mi13.03.2024
Ūm Erbe24Jo14.03.2024
Ūm Ḫamiš25Vi15.03.2024
Ūm Šešše26Sa16.03.2024
Ūm Sēbe27Du17.03.2024
Ūm Issēn28Lu18.03.2024
Ūm Šitta29Ma19.03.2024
Ve-Adad
Ūm Šalāši1Mi20.03.2024
   

© 1999 - 2023 (site) © 2015 - 2023 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania
Privacy policy   Main site