RO    EN    DE    
 
ArmenianAssyrianByzantineGregorianJulianPersian
Calendar 6772 Calendar Assyrian 6773 6774
2023-2024
Nisan-Nison ܢܝܣܢ
Ūm Šitta1Di21.03.2023
Ūm Šalāši2Mi22.03.2023
Ūm Erbe3Do23.03.2023
Ūm Ḫamiš4Fr24.03.2023
Ūm Šešše5Sa25.03.2023
Ūm Sēbe6So26.03.2023
Ūm Issēn7Mo27.03.2023
Ūm Šitta8Di28.03.2023
Ūm Šalāši9Mi29.03.2023
Ūm Erbe10Do30.03.2023
Ūm Ḫamiš11Fr31.03.2023
Ūm Šešše12Sa01.04.2023
Ūm Sēbe13So02.04.2023
Ūm Issēn14Mo03.04.2023
Ūm Šitta15Di04.04.2023
Ūm Šalāši16Mi05.04.2023
Ūm Erbe17Do06.04.2023
Ūm Ḫamiš18Fr07.04.2023
Ūm Šešše19Sa08.04.2023
Ūm Sēbe20So09.04.2023
Ūm Issēn21Mo10.04.2023
Ūm Šitta22Di11.04.2023
Ūm Šalāši23Mi12.04.2023
Ūm Erbe24Do13.04.2023
Ūm Ḫamiš25Fr14.04.2023
Ūm Šešše26Sa15.04.2023
Ūm Sēbe27So16.04.2023
Ūm Issēn28Mo17.04.2023
Ūm Šitta29Di18.04.2023
Ūm Šalāši30Mi19.04.2023
Ūm Erbe31Do20.04.2023
Yaar-Iyar ܐܝܪ
Ūm Ḫamiš1Fr21.04.2023
Ūm Šešše2Sa22.04.2023
Ūm Sēbe3So23.04.2023
Ūm Issēn4Mo24.04.2023
Ūm Šitta5Di25.04.2023
Ūm Šalāši6Mi26.04.2023
Ūm Erbe7Do27.04.2023
Ūm Ḫamiš8Fr28.04.2023
Ūm Šešše9Sa29.04.2023
Ūm Sēbe10So30.04.2023
Ūm Issēn11Mo01.05.2023
Ūm Šitta12Di02.05.2023
Ūm Šalāši13Mi03.05.2023
Ūm Erbe14Do04.05.2023
Ūm Ḫamiš15Fr05.05.2023
Ūm Šešše16Sa06.05.2023
Ūm Sēbe17So07.05.2023
Ūm Issēn18Mo08.05.2023
Ūm Šitta19Di09.05.2023
Ūm Šalāši20Mi10.05.2023
Ūm Erbe21Do11.05.2023
Ūm Ḫamiš22Fr12.05.2023
Ūm Šešše23Sa13.05.2023
Ūm Sēbe24So14.05.2023
Ūm Issēn25Mo15.05.2023
Ūm Šitta26Di16.05.2023
Ūm Šalāši27Mi17.05.2023
Ūm Erbe28Do18.05.2023
Ūm Ḫamiš29Fr19.05.2023
Ūm Šešše30Sa20.05.2023
Ūm Sēbe31So21.05.2023
Khzeeran-Hzirin ܚܙܝܪܢ
Ūm Issēn1Mo22.05.2023
Ūm Šitta2Di23.05.2023
Ūm Šalāši3Mi24.05.2023
Ūm Erbe4Do25.05.2023
Ūm Ḫamiš5Fr26.05.2023
Ūm Šešše6Sa27.05.2023
Ūm Sēbe7So28.05.2023
Ūm Issēn8Mo29.05.2023
Ūm Šitta9Di30.05.2023
Ūm Šalāši10Mi31.05.2023
Ūm Erbe11Do01.06.2023
Ūm Ḫamiš12Fr02.06.2023
Ūm Šešše13Sa03.06.2023
Ūm Sēbe14So04.06.2023
Ūm Issēn15Mo05.06.2023
Ūm Šitta16Di06.06.2023
Ūm Šalāši17Mi07.06.2023
Ūm Erbe18Do08.06.2023
Ūm Ḫamiš19Fr09.06.2023
Ūm Šešše20Sa10.06.2023
Ūm Sēbe21So11.06.2023
Ūm Issēn22Mo12.06.2023
Ūm Šitta23Di13.06.2023
Ūm Šalāši24Mi14.06.2023
Ūm Erbe25Do15.06.2023
Ūm Ḫamiš26Fr16.06.2023
Ūm Šešše27Sa17.06.2023
Ūm Sēbe28So18.06.2023
Ūm Issēn29Mo19.06.2023
Ūm Šitta30Di20.06.2023
Ūm Šalāši31Mi21.06.2023
Tammuz-Tamuz ܬܡܘܙ
Ūm Erbe1Do22.06.2023
Ūm Ḫamiš2Fr23.06.2023
Ūm Šešše3Sa24.06.2023
Ūm Sēbe4So25.06.2023
Ūm Issēn5Mo26.06.2023
Ūm Šitta6Di27.06.2023
Ūm Šalāši7Mi28.06.2023
Ūm Erbe8Do29.06.2023
Ūm Ḫamiš9Fr30.06.2023
Ūm Šešše10Sa01.07.2023
Ūm Sēbe11So02.07.2023
Ūm Issēn12Mo03.07.2023
Ūm Šitta13Di04.07.2023
Ūm Šalāši14Mi05.07.2023
Ūm Erbe15Do06.07.2023
Ūm Ḫamiš16Fr07.07.2023
Ūm Šešše17Sa08.07.2023
Ūm Sēbe18So09.07.2023
Ūm Issēn19Mo10.07.2023
Ūm Šitta20Di11.07.2023
Ūm Šalāši21Mi12.07.2023
Ūm Erbe22Do13.07.2023
Ūm Ḫamiš23Fr14.07.2023
Ūm Šešše24Sa15.07.2023
Ūm Sēbe25So16.07.2023
Ūm Issēn26Mo17.07.2023
Ūm Šitta27Di18.07.2023
Ūm Šalāši28Mi19.07.2023
Ūm Erbe29Do20.07.2023
Ūm Ḫamiš30Fr21.07.2023
Ūm Šešše31Sa22.07.2023
Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) ܐܒ/ܛܒܚ
Ūm Sēbe1So23.07.2023
Ūm Issēn2Mo24.07.2023
Ūm Šitta3Di25.07.2023
Ūm Šalāši4Mi26.07.2023
Ūm Erbe5Do27.07.2023
Ūm Ḫamiš6Fr28.07.2023
Ūm Šešše7Sa29.07.2023
Ūm Sēbe8So30.07.2023
Ūm Issēn9Mo31.07.2023
Ūm Šitta10Di01.08.2023
Ūm Šalāši11Mi02.08.2023
Ūm Erbe12Do03.08.2023
Ūm Ḫamiš13Fr04.08.2023
Ūm Šešše14Sa05.08.2023
Ūm Sēbe15So06.08.2023
Ūm Issēn16Mo07.08.2023
Ūm Šitta17Di08.08.2023
Ūm Šalāši18Mi09.08.2023
Ūm Erbe19Do10.08.2023
Ūm Ḫamiš20Fr11.08.2023
Ūm Šešše21Sa12.08.2023
Ūm Sēbe22So13.08.2023
Ūm Issēn23Mo14.08.2023
Ūm Šitta24Di15.08.2023
Ūm Šalāši25Mi16.08.2023
Ūm Erbe26Do17.08.2023
Ūm Ḫamiš27Fr18.08.2023
Ūm Šešše28Sa19.08.2023
Ūm Sēbe29So20.08.2023
Ūm Issēn30Mo21.08.2023
Ūm Šitta31Di22.08.2023
Elool-Ilul ܐܝܠܘܠ
Ūm Šalāši1Mi23.08.2023
Ūm Erbe2Do24.08.2023
Ūm Ḫamiš3Fr25.08.2023
Ūm Šešše4Sa26.08.2023
Ūm Sēbe5So27.08.2023
Ūm Issēn6Mo28.08.2023
Ūm Šitta7Di29.08.2023
Ūm Šalāši8Mi30.08.2023
Ūm Erbe9Do31.08.2023
Ūm Ḫamiš10Fr01.09.2023
Ūm Šešše11Sa02.09.2023
Ūm Sēbe12So03.09.2023
Ūm Issēn13Mo04.09.2023
Ūm Šitta14Di05.09.2023
Ūm Šalāši15Mi06.09.2023
Ūm Erbe16Do07.09.2023
Ūm Ḫamiš17Fr08.09.2023
Ūm Šešše18Sa09.09.2023
Ūm Sēbe19So10.09.2023
Ūm Issēn20Mo11.09.2023
Ūm Šitta21Di12.09.2023
Ūm Šalāši22Mi13.09.2023
Ūm Erbe23Do14.09.2023
Ūm Ḫamiš24Fr15.09.2023
Ūm Šešše25Sa16.09.2023
Ūm Sēbe26So17.09.2023
Ūm Issēn27Mo18.09.2023
Ūm Šitta28Di19.09.2023
Ūm Šalāši29Mi20.09.2023
Ūm Erbe30Do21.09.2023
Ūm Ḫamiš31Fr22.09.2023
Tishrin I ܬܫܪܝܢ ܐ
Ūm Šešše1Sa23.09.2023
Ūm Sēbe2So24.09.2023
Ūm Issēn3Mo25.09.2023
Ūm Šitta4Di26.09.2023
Ūm Šalāši5Mi27.09.2023
Ūm Erbe6Do28.09.2023
Ūm Ḫamiš7Fr29.09.2023
Ūm Šešše8Sa30.09.2023
Ūm Sēbe9So01.10.2023
Ūm Issēn10Mo02.10.2023
Ūm Šitta11Di03.10.2023
Ūm Šalāši12Mi04.10.2023
Ūm Erbe13Do05.10.2023
Ūm Ḫamiš14Fr06.10.2023
Ūm Šešše15Sa07.10.2023
Ūm Sēbe16So08.10.2023
Ūm Issēn17Mo09.10.2023
Ūm Šitta18Di10.10.2023
Ūm Šalāši19Mi11.10.2023
Ūm Erbe20Do12.10.2023
Ūm Ḫamiš21Fr13.10.2023
Ūm Šešše22Sa14.10.2023
Ūm Sēbe23So15.10.2023
Ūm Issēn24Mo16.10.2023
Ūm Šitta25Di17.10.2023
Ūm Šalāši26Mi18.10.2023
Ūm Erbe27Do19.10.2023
Ūm Ḫamiš28Fr20.10.2023
Ūm Šešše29Sa21.10.2023
Ūm Sēbe30So22.10.2023
Tishrin II ܬܫܪܝܢ ܒ
Ūm Issēn1Mo23.10.2023
Ūm Šitta2Di24.10.2023
Ūm Šalāši3Mi25.10.2023
Ūm Erbe4Do26.10.2023
Ūm Ḫamiš5Fr27.10.2023
Ūm Šešše6Sa28.10.2023
Ūm Sēbe7So29.10.2023
Ūm Issēn8Mo30.10.2023
Ūm Šitta9Di31.10.2023
Ūm Šalāši10Mi01.11.2023
Ūm Erbe11Do02.11.2023
Ūm Ḫamiš12Fr03.11.2023
Ūm Šešše13Sa04.11.2023
Ūm Sēbe14So05.11.2023
Ūm Issēn15Mo06.11.2023
Ūm Šitta16Di07.11.2023
Ūm Šalāši17Mi08.11.2023
Ūm Erbe18Do09.11.2023
Ūm Ḫamiš19Fr10.11.2023
Ūm Šešše20Sa11.11.2023
Ūm Sēbe21So12.11.2023
Ūm Issēn22Mo13.11.2023
Ūm Šitta23Di14.11.2023
Ūm Šalāši24Mi15.11.2023
Ūm Erbe25Do16.11.2023
Ūm Ḫamiš26Fr17.11.2023
Ūm Šešše27Sa18.11.2023
Ūm Sēbe28So19.11.2023
Ūm Issēn29Mo20.11.2023
Ūm Šitta30Di21.11.2023
Kanoon I (Chisleu) ܟܢܘܢ ܐ
Ūm Šalāši1Mi22.11.2023
Ūm Erbe2Do23.11.2023
Ūm Ḫamiš3Fr24.11.2023
Ūm Šešše4Sa25.11.2023
Ūm Sēbe5So26.11.2023
Ūm Issēn6Mo27.11.2023
Ūm Šitta7Di28.11.2023
Ūm Šalāši8Mi29.11.2023
Ūm Erbe9Do30.11.2023
Ūm Ḫamiš10Fr01.12.2023
Ūm Šešše11Sa02.12.2023
Ūm Sēbe12So03.12.2023
Ūm Issēn13Mo04.12.2023
Ūm Šitta14Di05.12.2023
Ūm Šalāši15Mi06.12.2023
Ūm Erbe16Do07.12.2023
Ūm Ḫamiš17Fr08.12.2023
Ūm Šešše18Sa09.12.2023
Ūm Sēbe19So10.12.2023
Ūm Issēn20Mo11.12.2023
Ūm Šitta21Di12.12.2023
Ūm Šalāši22Mi13.12.2023
Ūm Erbe23Do14.12.2023
Ūm Ḫamiš24Fr15.12.2023
Ūm Šešše25Sa16.12.2023
Ūm Sēbe26So17.12.2023
Ūm Issēn27Mo18.12.2023
Ūm Šitta28Di19.12.2023
Ūm Šalāši29Mi20.12.2023
Ūm Erbe30Do21.12.2023
Kanoon II (Tebetu) ܟܢܘܢ ܒ
Ūm Ḫamiš1Fr22.12.2023
Ūm Šešše2Sa23.12.2023
Ūm Sēbe3So24.12.2023
Ūm Issēn4Mo25.12.2023
Ūm Šitta5Di26.12.2023
Ūm Šalāši6Mi27.12.2023
Ūm Erbe7Do28.12.2023
Ūm Ḫamiš8Fr29.12.2023
Ūm Šešše9Sa30.12.2023
Ūm Sēbe10So31.12.2023
Ūm Issēn11Mo01.01.2024
Ūm Šitta12Di02.01.2024
Ūm Šalāši13Mi03.01.2024
Ūm Erbe14Do04.01.2024
Ūm Ḫamiš15Fr05.01.2024
Ūm Šešše16Sa06.01.2024
Ūm Sēbe17So07.01.2024
Ūm Issēn18Mo08.01.2024
Ūm Šitta19Di09.01.2024
Ūm Šalāši20Mi10.01.2024
Ūm Erbe21Do11.01.2024
Ūm Ḫamiš22Fr12.01.2024
Ūm Šešše23Sa13.01.2024
Ūm Sēbe24So14.01.2024
Ūm Issēn25Mo15.01.2024
Ūm Šitta26Di16.01.2024
Ūm Šalāši27Mi17.01.2024
Ūm Erbe28Do18.01.2024
Ūm Ḫamiš29Fr19.01.2024
Ūm Šešše30Sa20.01.2024
Shwat (Sebat)-Ishwit ܫܒܛ
Ūm Sēbe1So21.01.2024
Ūm Issēn2Mo22.01.2024
Ūm Šitta3Di23.01.2024
Ūm Šalāši4Mi24.01.2024
Ūm Erbe5Do25.01.2024
Ūm Ḫamiš6Fr26.01.2024
Ūm Šešše7Sa27.01.2024
Ūm Sēbe8So28.01.2024
Ūm Issēn9Mo29.01.2024
Ūm Šitta10Di30.01.2024
Ūm Šalāši11Mi31.01.2024
Ūm Erbe12Do01.02.2024
Ūm Ḫamiš13Fr02.02.2024
Ūm Šešše14Sa03.02.2024
Ūm Sēbe15So04.02.2024
Ūm Issēn16Mo05.02.2024
Ūm Šitta17Di06.02.2024
Ūm Šalāši18Mi07.02.2024
Ūm Erbe19Do08.02.2024
Ūm Ḫamiš20Fr09.02.2024
Ūm Šešše21Sa10.02.2024
Ūm Sēbe22So11.02.2024
Ūm Issēn23Mo12.02.2024
Ūm Šitta24Di13.02.2024
Ūm Šalāši25Mi14.02.2024
Ūm Erbe26Do15.02.2024
Ūm Ḫamiš27Fr16.02.2024
Ūm Šešše28Sa17.02.2024
Ūm Sēbe29So18.02.2024
Ūm Issēn30Mo19.02.2024
Adaar - Odar ܐܕܪ
Ūm Šitta1Di20.02.2024
Ūm Šalāši2Mi21.02.2024
Ūm Erbe3Do22.02.2024
Ūm Ḫamiš4Fr23.02.2024
Ūm Šešše5Sa24.02.2024
Ūm Sēbe6So25.02.2024
Ūm Issēn7Mo26.02.2024
Ūm Šitta8Di27.02.2024
Ūm Šalāši9Mi28.02.2024
Ūm Erbe10Do29.02.2024
Ūm Ḫamiš11Fr01.03.2024
Ūm Šešše12Sa02.03.2024
Ūm Sēbe13So03.03.2024
Ūm Issēn14Mo04.03.2024
Ūm Šitta15Di05.03.2024
Ūm Šalāši16Mi06.03.2024
Ūm Erbe17Do07.03.2024
Ūm Ḫamiš18Fr08.03.2024
Ūm Šešše19Sa09.03.2024
Ūm Sēbe20So10.03.2024
Ūm Issēn21Mo11.03.2024
Ūm Šitta22Di12.03.2024
Ūm Šalāši23Mi13.03.2024
Ūm Erbe24Do14.03.2024
Ūm Ḫamiš25Fr15.03.2024
Ūm Šešše26Sa16.03.2024
Ūm Sēbe27So17.03.2024
Ūm Issēn28Mo18.03.2024
Ūm Šitta29Di19.03.2024
Ve-Adad
Ūm Šalāši1Mi20.03.2024
   

© 1999 - 2023 (site) © 2015 - 2023 (page) Dan Mihaiu, Europa, Rumänien
Privacy policy   Main site